sotrud.ru 1 2 ... 14 15


Наслідки 
Ігор Павлюк. 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 
колективних  Політ у 
щоденників
стратосферу
РАДЯНСЬКОЇ 
ПАМ'ЯТІ
15 03 14
www.litgazeta.com.ua
№22 (28)
29 жовтня 2010 року
Виходить з 9 жовтня 2009 року
«Є два види істини: тривіальна, яку 
заперечувати безглуздо, й глибо-
ка, для якої зворотне твердження – 
теж глибока істина», - ці слова нале-
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
жать Нільсу Бору. Закономірність, 
яку відкрив великий фізик, однаково 
«УКРАЇНСЬКУ 
НА ЯРМАРКУ  стосується поведінки і атома, і людсь-
кого соціуму. Якщо духовна еліта, ко-
ЛІТЕРАТУРНУ 
тра береться вести суспільство, така, 
якою вона постає зі сторінок ро-
ГАЗЕТУ»
СУЄТИ
ману Галини Тарасюк «Сестра моєї 
самотності», то виникає запитання: 
на чому наш світ тримається? І з того 
Інформація 
ж таки твору випливає відповідь: 
про передплату на «УЛГ» – 
тримається на непереборній силі 
у Каталозі видань України на 
2011 рік
добра, що, зазнаючи поразки в 
боріннях на рівні короткого людсь-
кого життя, незмінно перемагає  у 
Газета виходить 
Вічності.
двічі на місяць 
по п’ятницях.
Передплатний індекс
 
49118
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА: 
на 1 рік – 84 грн. 06 коп.
на 6 місяців – 42 грн. 63 коп.
на 3 місяці – 22 грн. 14 коп.
на 1 місяць – 7 грн. 58 коп.
Передплатна ціна на 2010 рік 

для США й Канади – 

120 амер. дол. 
Виставляючи чек на Smoloskyp (uhl), 
передплату просимо надсилати 
на адресу: 
Smoloskyp (uhl), P. O. Box 561, 
Ellicott City, MD 21041, USA
Читачам у Росії 
повідомляємо: 
щодо передплати 
нашої газети 
звертайтеся за адресою:  
Москва, Арбат, 9, 
Український центр, 
бібліотека, Л
юдмила Гільманова
04
Л. ТАРНАШИНСЬКА ПРО ШІСТДЕСЯТНИКІВ І НЕ ТІЛЬКИ 08

02 З ПЛИНУ ПОДІЙ
29 жовтня 2010 року
У Комітеті з 
26 жовтня в 
Національному 

Національної 
академічному театрі 
опери та балету 
України ім. Т.Г. Шев-
ченка відбувся ве-

ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 
премії України 
ликий літературно-
імені Тараса 
мистецький вечір, 
приурочений 75-літтю 
поета-академіка, лау-
реата Шевченківської 

МАЙСТРА СЛОВА
Шевченка
премії, голови 
Українського фон-
ду культури і голови 

відбулася зустріч із представ-
Комітету з Національної 
никами творчих спілок та 
премії України імені 
установ
У 
Тараса Шевченка, Ге-
Комітеті  з  Національної 
роя України Бориса 
премії України імені Тараса 
Шевченка відбулася зустріч 
Олійника.
із представниками творчих 
спілок та установ, які мають 
право висувати номінантів на 
здобуття найпрестижнішої від-
знаки в гуманітарній сфері дер-
жави. Учасники зустрічі обго-
ворили нове Положення про 
премію, затверджене Указом 
президента України від 4 жов-
тня 2010 року за № 932/2010, та 
обмінялись думками з цього 
приводу.
 – Нове Положення визначає 
присудження п`яти національ-
них премій, тоді як в різні роки 

го фонду культури і вручив йому серти-

«Дивограй», «Рідні наспіви», народний ар-
їхню кількість було збільшено 
фікат на 100 тис. грн. на підтримку мис-
тист України Олександр Василенко, за-
від трьох до десяти – що, як 
тецького проекту «Нові імена». 
служені артисти Ольга Чубарева, Вален-
з’ясувалось, певною мірою не-
Розпочалася урочистості з кантати 
Івана Карабиця на одну з ранніх по-
езію Бориса Олійника «Заклинання 
вогню» у виконанні Національного 
Добре слово про життєвий та творчий 
тина Матюшенко, Ігор Борко, заслужений 
гативно вплинуло на якісний 
заслуженого академічного симфо-
шлях свого старшого побратима, настав-
діяч мистецтв, лауреат премії ім. Г.Сково-
показник творів та знизило зна-
нічного оркестру України (головний 
ника, незаперечного авторитета для ба-
роди Людмила Бурмицька та ін.
чимість самої премії, – сказав 
диригент н.а. України В. Сіренко). Пое-
гатьох поколінь української інтелігенції 
 Кульмінацією ювілейної імпрези став 
присутнім голова Комітету Бо-
тичний текст читав народний артист 
України виголосили відомі поети Михай-
вихід на сцену самого майстра Слова. Бо-
рис Олійник. – Отже, сподіває-
України, Герой України А. Паламаренко, 
ло Шевченко та Павло Вольвач. 
рис Олійник читав поезії різних років – і 
мось унеможливити суто фор-
вокальну партію виконав лауреат бага-
У концерті звучали пісні на вірші Бори-
ті,  які  шанувальники  його  знають 
мальний розподіл преміально-
тьох міжнародних конкурсів Олександр 
са Олійника, які написали у різні роки 
напам’ять, і ще не опубліковані. І кожну 
го фонду, а головним аргумен-
Бойко.
Олександр Білаш, Іван Карабиць, Олек-
з них глядачі проводжали бурхливими 
том  на користь того чи того 
Заслуги ювілянта перед Україною від-
сандр Морозов, Олександр Бурмицький 

оваціями, вигуками «браво» і «слава». 

твору, як це і має бути в ідеалі, 
значили у свої привітаннях Президент 
та інші знані українські композитори. Ви-
Завершився ювілейний концерт здра-
визначити  лише високий ху-
України Віктор Янукович та Прем’єр-
конали їх Академічний ансамбль пісні і 
вицею на честь неперевершеного май-
дожній рівень.
міністр  Микола  Азаров.  В.о.  голови 
танцю Державної прикордонної служби 
стра поетичного Слова Б.Олійника «Мно-
 Б.Олійник також зазначив, 
КМДА А. Попов, відзначивши велике по-
України, тріо бандуристок у складі Лари-
гая літа». 
що підвищився і статус премії: 
движництво Бориса Олійника яко ініціа-
си Овчар, Ніни Патлах, Лариси Копейчен-
відтепер, за новим Положенням, 
тора, організатора та голови Українсько-
ко, такі прославлені колективи, як «Явір», 
КОР. УЛГ
це не лише престижна творча 
відзнака в галузі літератури, 
мистецтва, публіцистики, а ще 
й державна нагорода України. А 
відтак, процедура висунення на 
1958 року Борис Олій-
ник більше міся-
ця відбував жур- Вітання з Лесиного краю
здобуття і присудження премії 
налістську прак-
передбачена у новому Положен-
тику в газеті «Радянська Во-
ні саме з урахуванням вимог 
линь». А перед тим він уже  роя України, голови Україн-
славного киянина і появилися  Уславить сонцем Україна
чинного законодавства про дер-
був на Волині, де йому після  ського фонду культури пев-
ці рядки його друга з Волині:
Високу мисль чола твого.
жавні нагороди України.
закінчення Київського універ-
ним чином пов’язана з Леси-
І зблиск священних корогов
За новим положенням, вису-
ситету імені Тараса Шевченка  ним краєм. Тоді ж він позна-
А вже до сотні недалеко –
Осінить праведного сина!
нення  творів  здійснюється 
обіцяли постійну роботу. 

йомився з працівником цього  Нехай орлиниться політ.

установами, підпорядковани-
Тож творча біографія ви-
видання Петром Махом. Ціл-
На двадцять п’ять потужних літ
Петро МАХ, 
ми Міністерству культури і ту-
датного поета-академіка, Ге-
ком логічно, що до ювілею  Я в Бога вимолю безпеку.
Волинь, Луцьк, 22 жовтня 2010 р.
ризму України та Держкомте-
лерадіо України. Правами по-
дання наділені також Товари-
ство «Просвіта», Український 
Літературно-мистецьке свято в Коростені
фонд культури, Національна 
академія мистецтв України, 
Національна  академія  наук 
України. А від обласних осе-
Анжела Гаврилюк,
ля Юхимовича, де кожен мав 
ників літературних конкурсів 
чи українськими хоку. Пере-
редків творчих спілок — через 
змогу сказати кілька слів на 
«Поетичний  марафон»  та 
можців конкурсу відзначили 
центральні спілки, яких на сьо-
студентка 3 курсу
знак  пам’яті  про  великого 
«Урок прози» вже чекала сце-
дипломами та подарунками. 
годні в Україні налічується 22. 
Інституту журналістики
поета-пісняра, журналіста, ав-
на. Членами журі поетичного 
Урочисто було ногороджено й 
Таким чином, Положення де-
КНУ ім. Т. Шевченка
тора всесвітньовідомих ряд-
змагання були поет, автор піс-
лавреатів премії ім. Василя 
що звужує коло установ, які 
ків «А льон цвіте…» У своїх 
ні  «Чорнобривці»  Микола 
Юхимовича. Цього року ними 
можуть пропонувати своїх ви-
виступах письменники дали 
Сингаївський, голова Жито-
стали Василь Головацький (м. 
суванців, в той же час зміцню-
настанови молодому поколін-
мирської організації Націо-
Житомир), Тамара Дяченко 
ючи права творчих спілок та 
Ось уже вчетверте поспіль 
з ініціативи письменни-
ка Віктора Васильчука у 
Коростені, що на Жито-
ню літераторів, поділилися 
нальної Спілки письменників 

(м. Севастополь) та Микола 

зменшуючи права «випадко-
мирщині,  відбулось 
світлими спогадами про Васи-
України Михайло Пасічник та 
Білокопитов (м. Запоріжжя). 
вих» організацій для лобіюван-
літературно-мистецьке 
ля Лукича  та вшанували його 
поетка Наталка Поклад. Про-
Варто нагадати, що засно-
ня тих чи інших суперечливих 
свято «Просто на Покрову». 
вічну пам’ять. «Він не боявся 
заїків цього разу судили пись-
вником та постійним органі-
проектів. 
Цього разу до міста прибули 
смерті, бо зробив на землі все, 
менники Василь Довжик, Ро-
затором свята є Віктор Ва-
У ході обговорення присутні 
гості не лише з різних куточ-
що хотів», – зазначив голова 
ман Кухарук та Михайло По-
сильчук, а проходило воно 
висловили міркування стосов-
ків Житомирської області, а й 
«Українського клубу» Роман 
люга.  
цього року за сприяння голо-
но нового Положення,  поба-
із Києва, Запоріжжя, Севасто-
Кухарук. 
Літератори-початківці вра-
ви районної держадміністра-
жання та пропозиції щодо робо-
поля. 
Опісля вшанування пам’яті 
жали членів журі своїми ви-
ції Володимира Аришорхова 
ти нового складу Комітету.
У рамках свята його гості  
Василя Лукича всіх гостей бу-
ступами. З їхніх вуст лунали 
та його заступника з гумані-
та організатори традиційно 
ло запрошено до районного 
рядки поезії й прози, почина-
тарних  питань  Катерини 
ІНФ. УЛГ
відвідали садибу-музей Васи-
Будинку культури, де на учас-
ючи від оповідань і закінчую-
Скляревської. следующая страница >>