sotrud.ru 1 2 ... 181 182

у

т
СНИКI ерсите сер яi
В вiну МЕДИЦИНА
о
ог
ьк
с
д

випуск 37
УКОВИЙ горо
НА жУ

2009
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
НАУКОВИЙ ВІСНИК 
УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ МЕДИЦИНА 
 

SCIENTIFIC BULLETIN 
OF UZHHOROD UNIVERSITY 
MEDICAL SERIES 
 
 
 
 
ВИПУСК 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ужгород 
Видавництво УжНУ «Говерла» 
2009 

УДК 617-083.98 
ББК 54.5 
Н 34 
 
 
Журнал “Науковий вісник Ужгородського університету”, серія “Медицина” 
є фаховим виданням, в якому можуть друкуватися матеріали кандидатських 
та докторських дисертацій з медичних наук 
(Постанова Президії ВАК України № 05/2 від 27.05.2009. – 
Бюлетень ВАК України, 2009, № 8, с. 11) 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
№7972, серія КВ від 9.10.2003 року, видане Державним комітетом телебачення 
і радіомовлення України 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 
Голова редколегії: 
Головацький А.С. 
 
Заступник голови 
редколегії:  

Фабрі З.Й. 
 
Секретар редколегії   

Кочмарь М.Ю. 
 
Члени редколегії:
 
Віщак В.Е., Волков К.С., Ганич О.М., 
Маляр В.А., Переста Ю.Ю., Потапчук А.М., 
Федонюк Я.І., Фекета В.П., Фера О.В., 
Шеремет П.Ф. 
 
 
 

Відповідальний редакторРусин В.І

 
 
 
Рекомендовано до друку Вченою радою Ужгородського національного 
університету 29.10.2009 року, протокол № 10 
 
 
 

 
 
© Ужгородський національний університет, 2009 


ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА 
ТЕОРЕТИЧНА  МЕДИЦИНА 
 
 
© Андрійчук В.М., Тихолаз В.О., Гумінський Ю.Й., 2009 
УДК: 611.9:356.353:616.8-009.18:355.25:616-071.2:613.96:612.656:796/799 
 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ, СОМАТОТИПІВ, 
КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА ТА ПОКАЗНИКІВ ГАРМОНІЙНОСТІ ФІЗИЧНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ПЕРІОДУ МЕШКАНЦІВ РІЗНИХ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ 
Андрійчук В.М., Тихолаз В.О., Гумінський Ю.Й. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця 
РЕЗЮМЕ: вивчені показники тотальних та парціальних розмірів тіла, соматотипів, компонентного складу маси тіла та 
гармонійності  фізичного  розвитку  у  практично  здорових  чоловіків  першого  зрілого  періоду  мешканців  різних  регіонів 
України. На основі отриманих даних встановлено відсутність значимої різниці більшості середніх, мінімальних та макси-
мальних показників для жителів 5 адміністративних регіонів та 4 природно-географічних зон України. 
Ключові  слова:  соматометричні  параметри,  соматотип,  компонентний  склад  маси  тіла,  показники  гармонійності 
фізичного розвитку, адміністративні регіони, природно-географічні зони 
 
Вступ. Індивідуальні особливості організму за-
які не мали скарг на стан здоров’я на момент дослі-
лежать від статі, віку, конституції, обміну речовин, 
дження  та  хронічних  захворювань  в  анамнезі.  Всі 
типу нервової системи та ін. [5]. Одним із можли-
вони є співробітниками органів та підрозділів МНС, 

вих факторів, які впливають на соматотип у чоло-

які щорічно в обов’язковому порядку проходять ме-
віків  першого  зрілого  періоду,  є  територіальна 
дичне,  психіатричне  та  психологічне  обстеження. 
належність.  Тому  вивчення  показників  тотальних 
Розподіл обстежених на групи: 98 – північний регіон 
та парціальних розмірів тіла з метою встановлення 
України, 103 – південний регіон, 103 – західний регі-
територіальних  відмін  української  популяції  є  ак-
он, 105 – східний регіон, 91 – центральний регіон, 40 
туальним. В останні роки все частіше порушується 
– природна зона Українських Карпат, 203 – зона сте-
питання  адекватності  застосування  антропометри-
пу, 152 – природна зона лісостепу, 105 – зона зміша-
чних  показників  здорової  людини,  що  отримані 
них лісів. 
при  вивченні  окремих  популяційних  груп,  для 
Визначення 
антропометричних 
показників 
всього  населення  України,  чи  є  необхідність  мати 
проводили  за  методикою  В.В.  Бунака [7]. Антро-
нормативні критерії для кожного регіону. В сучас-
пометричне обстеження містило в собі визначення 
ний  період  на  території  України  дослідження  по-
тотальних  (довжини  і  маси  тіла)  та  парціальних 
казників  фізичного  розвитку  були  проведені  на 
розмірів – 15 охватних, 10 поперечних, 7 повздов-
контингенті  осіб  центрального  регіону  України 
жніх і 8 товщини шкірно-жирових складок. 
(Подільського)  дитячого,  підліткового,  юнацького 
Для визначення соматотипів була використана 
та зрілого віку [4, 9]. Разом із тим, в літературі ми 
математична  схема  соматотипування  за  Хіт-
не  зустрічали  порівняльних  робіт,  де  висвітлюва-
Картер.  Перший  компонент  (ендоморфний)  хара-
лися б особливості будови  тіла чоловіків  першого 
ктеризує ступінь розвитку  жирової тканини, дру-
зрілого  періоду,  які  народились  та  проживають  у 

гий  компонент  (мезоморфний)  визначає  віднос-

різних регіонах України. 
ний  розвиток  м’язів  і  кісткових  елементів  тіла, 
Метою  дослідження  є  визначення  відміннос-
третій  компонент  (ектоморфний)  визначає  відно-
тей  антропометричних  параметрів,  соматотипів, 
сну витягнутість (лінійність) тіла [10]. Для визна-
компонентного  складу  маси  тіла  та  гармонійності 
чення  компонентного  складу  маси  тіла  викорис-
фізичного  розвитку  практично  здорових  чоловіків 
товували  спеціальні  формули  за J. Matiegka, об-
першого зрілого періоду, які мешкають на терито-
числювали жировий, кістковий і м’язовий компо-
рії різних адміністративних регіонів України. 
ненти [11]. Для  оцінки  гармонійності  фізичного 
Матеріали  та  методи  дослідження.  Обстежено 
розвитку чоловіків першого зрілого періоду були 
500 чоловіків першого зрілого періоду, міських меш-
використані  наступні  індекси:  індекс  маси  тіла 
канців різних адміністративних регіонів та природно-
Кетлє  (відношення  маси  в  кілограмах  до  росту  в 
географічних зон України [3], представників україн-
метрах  в  квадраті)  та  масо-ростовий  індекс  (від-
ської  етнічної  групи,  які  у  третьому  поколінні  про-
ношення  маси  тіла  (в  грамах)  та  довжини  тіла 
живають  на  території  відповідного  регіону  України, 
(в сантиметрах) [6]. 
Науковий вісник Ужгородського університету, серія „Медицина”, вип. 37, 2009 р. 
3следующая страница >>