sotrud.ru 1 2 ... 186 187

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
праці 
 
 
ДЕСЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ   
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
 
“УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ 
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ” 
 
 
 
 
Частина 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Донецьк - 2009 


УДК 330:316.3:338/339(043) 
 
Праці  Десятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
“УПРАВЛІННЯ  РОЗВИТКОМ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  СИСТЕМ:  ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, 
ПІДПРИЄМНИЦТВО,  СТАЛЕ  ЕКОНОМІЧНЕ  ЗРОСТАННЯ”.  Частина 4. / Ред.  кол. 
Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. - 312с. 
 
Доповіді  наукової  конференції  містять  результати  досліджень  у  галузі  теорії 
менеджменту, економіки територіальних і виробничо-комерційних систем, екологічної 
економіки  і  її  глобалізації,  економетричних  методів  менеджменту  та  їх  різних 
напрямків. 
Роботи  в  основному  друкуються  в  авторській  редакції,  в  збірці  максимально 
зменшено  втручання  в  обсяг  та  структуру  відібраних  до  друку матеріалів.  Редакційна 
колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що 
надано в рукописах, та залишає за собою право не розподіляти поглядів деяких авторів 
на ті чи інші питання, які розглянути на конференції. Прізвище та ініціали наукового 
керівника підкреслені. 
 
Редакційна  колегія:  Беспалова  С.В. (голова),  доктор  фізико-математичних  наук, 

Амоша  О.І.,  академік  НАН  України,  Александров  І.О.,  доктор  економічних  наук, 

Краснова В.В., доктор економічних наук, Лук’янченко Н.Д., доктор економічних наук, 
Макогон  Ю.В.,  доктор  економічних  наук,  Румянцев  Н.В.,  доктор  економічних  наук, 
Христіановський В.В., доктор економічних наук, Черніченко Г.О., доктор економічних 
наук,  Орєхова  Т.В.,  доктор  економічних  наук,  Белявцев  М.І.,  кандидат  економічних 
наук. 
 
Секретаріат:  Подольський Р.Ю., Логачова О.В., Кульга О.О, Аскольська О.М., 
Пода Я.С., Кравець О.О., Уланенко Б.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Донецький національний університет 
 © Рада молодих вчених економічного факультету ДонНУ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
труды 
 
ДЕСЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
“УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, УСТОЙЧИВЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ” 
 
 
 
 
Часть 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Донецк - 2009 

УДК 330:316.3:338/339(043) 
 
Труды  Десятой  международной  научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых 
“УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ: 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  УСТОЙЧИВЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ”. Часть 4. / Ред. кол. Беспалова С.В.. (председатель) и др. – Донецк: ДонНУ, 2009. -. 
312 с. 
 

Доклады научной конференции содержат результаты исследований в сфере теории 

менеджмента,  экономики  территориальных  и  производственно-коммерческих  систем, 
экологической экономики и глобализации, эконометрическихх методов менеджмента и 
их различных направлений. 
Работы  в  основном  печатаются  в  авторской  редакции,  в  сборнике  максимально 
уменьшено  вмешательство  в  объем  и  структуру  отобранных  к  печати  материалов. 
Редакционная  коллегия  не  несет  ответственности  за  достоверность  статистической  и 
другой  информации,  которая  приведена  в  рукописях,  и  оставляет  за  собой  право  не 
разделять взглядов некоторых авторов на те или другие вопросы, которые рассмотрены 
на конференции. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты. 
 
Редакционная  коллегия:  Беспалова  С.В., (председатель)  доктор  физико-
математических  наук,  Александров  И.А.,  доктор  экономических  наук,  Амоша  А.И., 
академик  НАН  Украины,  Краснова  В.В.,  доктор  экономических  наук,  Лукьянченко 
Н.Д.,  доктор  экономических  наук,  Макогон  Ю.В., , Румянцев  Н.В.,  доктор 
экономических  наук,  Христиановский  В.В.,  доктор  экономических  наук,  Черниченко 
Г.А.,  доктор  экономических  наук,  Орехова  Т.В.,  доктор  экономических  наук,    
Белявцев Н.И., кандидат экономических наук. 
 
Секретариат: Подольский Р.Ю., Логачева Е.В., Кульга А.А., Аскольская А.Н.,  
Пода Я.С.,Кравец Е.О., Уланенко Б.Б.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Донецкий национальный университет 
© Совет молодых ученых экономического факультета ДонНУ следующая страница >>