sotrud.ru   1 2 3 ... 40 41


ВАМ  НЕОБХОДИМО

СИЗГЕ  КЫРГЫЗСТАН
ЗНАТЬ О

ТУУРАЛУУ БИЛҮҮ

КЫРГЫЗСТАНЕ

ЗАРЫЛ

КЫРГЫЗСКАЯ
КЫРГЫЗ

РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКАСЫ

Столица  
  г.  Бишкек.
Борбору
 Бишкек  ш.
Территория страны
Өлкөнүн  аймагы

Кыргызстан
  рас положен
Кыргызстан  Борбор  Азия-
на  северо-востоке  Средней
нын  түндүк-чыгышында  жай-
Азии.
гашкан.
Он  граничит  с  государства-
Ал  Казакс тан,  Өзбекс тан,
ми  как  Казахс тан,  Узбекис-
Тажикстан жана Кытай өңдүү
тан,  Таджикистан  и    Китай.
мамлекеттер  менен  чекте-
шет.
Территория страны прости-
Өлкөнүн  аймагы  батыштан
рается с запада на восток на
чыгышка  900  км.ге,  түндүк-
900  км.,  с  севера  на  юг   на
төн  түштүккө 410  км.ге  созу-
410  км.
луп  жатат.
 Площадь Кыргызстана рав-
Кыргызстандын аянты 199,9
на  199,9  тыс.км.
миң  км.ге  барабар.
Средняя высота территории
Аймагынын деңиз деңгээли-
над  уровнем  моря  2750  м.,
нен орточо бийиктиги 2750 м.,
н аи боль ш ая   в ыс ота  7 43 9
эң  бийик  жери  7439  м.  (Же-
(Пик  Победы),  наимень шая
ңиш  чокусу),  эң  жапыз  жери
—  394  м.
—  394 м.
Рель еф  Кыргызстана  пре-
Кы рг ы зс т анд ын   рель ефи
имущественно  горный.
негизинен  тоолуу.
Республика  богата  рудами
Рес публ и к а  т ү с т ү ү   ж ан а
цветных и редких металлов,
сейрек  кездешүүчү  металл-
углем и другими ископаемы-
дардын  рудаларына,  көмүр
ми.
жана  башка  кендерге    бай.
Климат  континентальный.
Климаты  континенталдык.
5


В  Кыргызстане  много  мел-
К ыр г ы з с т ан да 
майд а
ких  озер,  наибольшие  —  Ис-

көлдөр көп, эң башкылары —

сыккуль,  Сонкуль.
Ысыккөл,  Соңкөл.
Природные ресурсы: гидро-
Жаратылыш  байлыктары:
энергетические ресурсы; зна-
гидроэнергетикалык  байлык-
чительные  залежи  золота  и
тар;  алтын  жана  сейрек  ме-
редкоземель ных  металлов;
таллдардын  кендери;  жерги-
мес тно го  з начения  мес т о-
ликтүү  маанидеги  көмүр  кен-
рождения угля,  нефти и  при-
дери,  нефти  жана  жараты-
р од но го   газа;  н еф ел ин ,
лыш  газы;  нефелин,  сымап,
ртуть,  висмут,  свинец,  цинк.
висмут,  коргошун,  цинк.
Из истории кыргызского
Кыргызстандын  жана
народа и Кыргызстана
кыргыз  элинин
тарыхынан
Территория  Кыргызстана
Кыргызстандын  айм агы
является  одним  из  древней-
адамзат  цивилизациясынын
ших очагов человеческой ци-
байыркы  ордолорунун  бири
вилизации.
болуп  саналат.
Исс ледования  археологов
А р х е о л о г д о р д у н
пок азывают,  что  первобыт-
изилдөөлөрү  алгачкы  коом-
н ый   ч ел ов ек   ос во ил с я   н а
дун  адамы  кыргыз  жергесин-
кыргызской земле со времен
де  таш  доорунда  эле  пайда
каменного  века.
болгонун  далилдейт.
Кыргызы  —  этнос,  извест-
К ыр г ы зд ар   –   Бо рб ордук
ный в Центральной Азии, уже
Азияда  биздин  эрага  чейин-
в первом тысячелетии до на-
ки  биринчи  миң  жылдыкта
шей  эры.
эле  таанымал  болгон  эл.
Первые  гос ударс твенные
Азыркы Кыргызстандын  ай-
образования на территории
магында  алгачкы  мамлекет-
современного  Кырг ызстана
тик  түзүлүштөр  б.э.  чейинки
возникли во втором веке до
экинчи  кылымда  эле  пайда
н. э.
болгон.
Большое  значение  Кыргыз-
Кыргызстан Улуу Жибек Жо-
стан  имел  на  Великом  Шел-

лунда чоң мааниге ээ болгон.
6


<< предыдущая страница   следующая страница >>