sotrud.ru 1 2 ... 123 124

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  
ІМЕНІ О.М. ГОРЬКОГО" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 
 Затверджено 
 
 
 
 
 
 
 
рішенням комітету з 
конкурсних торгів 
 
 
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ Н.А. Купреєва 
 
 
 
 
 
 
 
20.04.2012 року 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 

 
на закупівлю товарів: 

 

книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (Книги) 
 
22.11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Запоріжжя 

2012 рік 

 
 


Розділ 1. Загальні положення 
1.1. Терміни, які вживаються в 
Документація  конкурсних  торгів  розроблена  на  виконання 
документації конкурсних торгів 
вимог  Закону  України  «Про  здійснення  державних 
закупівель»  (2289-17).  Терміни,  які  використовуються  в  цій 
документації  конкурсних  торгів,  вживаються  в  значеннях, 
визначених Законом 
1.2. Інформація про замовника торгів: 
 
- повне найменування: 
Комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені О.М. Горького» Запорізької обласної 
ради 
- місцезнаходження: 
проспект Леніна, 142, м . Запоріжжя, 69600 
 
- посадова особа замовника, 
Гриценко 
Людмила 
Миколаївна, 
завідувач 
відділом 
уповноважена здійснювати зв'язок з 
комплектування, т. (061)787-53-43; факс: (061)787-53-54, 
учасниками: 
e-mail: zounb@yandex.ua 

1.3. Інформація про предмет закупівлі 

  
- найменування предмета закупівлі: 
код  22.11.2.  -  Книги,  брошури,  листівки  друковані  та 
продукція аналогічна (Книги 
Окремі частини предмету закупівлі: 

- вид предмета закупівлі: 
товари 
- місце, кількість, обсяг поставки 
 Книги –3581 найменувань, 69095, м. Запоріжжя, проспект 
товарів (надання послуг, виконання 
Леніна, 142 
робіт): 
- строк поставки товарів (надання 
послуг, виконання робіт):

 травень – грудень 2012 року 
 
1.4. Процедура закупівлі 
Відкриті торги 
1.5. Недискримінація учасників 
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах. 
1.6. Інформація  про  валюту  
Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня. 
(валюти),  у якій (яких) повинна бути 
 
розрахована і зазначена ціна 
пропозиції конкурсних торгів
 
1.7. Інформація про мову (мови),  якою   Під час проведення процедур закупівель всі документи, що 
(якими)  повинні  бути складені 
готуються замовником, викладаються українською мовою. 
 пропозиції конкурсних торгів 
 
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 
2.1. Процедура надання роз'яснень 
Учасник,  який  отримав  документацію  конкурсних 
щодо  документації конкурсних торгів   торгів,  має  право  не  пізніше  ніж  за  10  днів  до  закінчення 
строку  подання  пропозицій  конкурсних  торгів  звернутися  до 
замовника  за  роз'ясненнями  щодо  документації  конкурсних 
торгів.  
 


Замовник  повинен  надати  роз’яснення  на  запит 
протягом трьох днів з дня його  отримання всім особам, яким 
було надано документацію конкурсних торгів. 

Замовник  має  право  з  власної  ініціативи  чи  за 

результатами  запитів  внести  зміни  до  документації 
конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття 
пропозицій  конкурсних  торгів  не  менше  ніж  на  сім  днів,  та 
повідомити  письмово  протягом  одного  робочого  дня  з  дня 
прийняття  рішення  про  внесення  зазначених  змін  усіх  осіб, 
яким було видано документацію конкурсних торгів. 
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою 
замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами 
запитів  вносити  зміни  до  документації  конкурсних  торгів, 
крім  випадків,  коли  внесення  таких  змін  необхідне  для 
приведення у відповідність документації конкурсних торгів із 
вимогами  чинного  законодавства  або  внесення  змін  вимагає 
рішення  органу  оскарження. У  такому  разі  замовник  вносить 
відповідні  зміни  до  документації  конкурсних  торгів  та 
продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. 
У  разі  несвоєчасного  подання  замовником  роз'яснень 
щодо 
змісту 
документації 
конкурсних 
торгів 
або 
несвоєчасного  внесення  до  неї  змін  замовник  повинен 
продовжити  строк  подання  та  розкриття  пропозицій 
конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про 
це  всіх  осіб,  яким  було  видано  документацію  конкурсних 
торгів. 
Зазначена  інформація  оприлюднюється  замовником 
відповідно до статті 10 Закону. 
За  роз’ясненням  щодо  положень  документації 
конкурсних  торгів  слід  звертатися  у  письмовій  формі  за 
адресою:  69600,  м.  Запоріжжя,  проспект  Леніна,  142,  кабінет  
22. 
2.2. Порядок проведення зборів з метою  У  разі  проведення  зборів  з  метою  роз'яснення  будь-яких 
роз'яснення запитів щодо документації  запитів  щодо  документації  конкурсних  торгів  замовник 
конкурсних торгів  

повинен  забезпечити  ведення  протоколу  таких  зборів  з 

викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає 
його  всім  особам,  яким  було  подано  документацію 
конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 
Зазначена 
інформація 
оприлюднюється 
замовником 
відповідно до статті 10 Закону. 
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
3.1. Оформлення пропозиції 
Пропозиція  конкурсних  торгів  подається  у  письмовій 
конкурсних торгів  
формі  за  підписом  уповноваженої  посадової  особи  учасника, 
*Ця вимога не стосується учасників, які 
прошита,  пронумерована  та  скріплена  печаткою 
у 
здійснюють діяльність без печатки згідно  запечатаному конверті.  
з чинним законодавством), за винятком 
Учасник  процедури  закупівлі  має  право  подати  лише 
оригіналів чи нотаріально завірених 
одну  пропозицію  конкурсних  торгів.  Усі  сторінки  пропозиції 
документів, виданих учаснику іншими 
конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути 
організаціями (підприємствами, 
пронумеровані  та  містити  підпис  уповноваженої  посадової 
установами).  
особи  учасника  процедури  закупівлі,  а  також  відбитки 
печатки. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції 
конкурсних 
торгів 
учасника 
процедури 
закупівлі 
 следующая страница >>