sotrud.ru 1 2 ... 9 10

методичНі  орієНтири

розвиТок  Творчих  здібносТей 
молодших  школярів  під  час 
проведення  самопідгоТовки  в  гпд*
самопідготовка  —  одна  з  головних  складових 
8  забезпечення зворотного зв’язку, що дає інфор-
навчально-виховної  роботи  в  групі  продовженого 
мацію  про  результати  навчальної  діяльності 
дня.  без  уміння  самостійно  збагачувати  й  удоско-
учнів;
налювати свої знання неможливе успішне навчання, 
 
8 формування  в  учнів  навичок  самостійної  си -
особливо в старших класах. організація самопідго-
стематичної  навчальної  праці;
товки  —  важливий  елемент  педагогічного  процесу, 
 
8 надання  своєчасної  індивідуальної  допомоги 
спрямований  на  розвиток  самостійної  навчальної 
учням,  які  її  потребують;
діяльності  учнів.  від  правильного  розв’язання 
 
8 організація  різних  форм  і  видів  занять;
проблем  організації  та  проведення  самопідготовки 
 
8 формування  навичок  раціонального  викори-
багато  в  чому  залежать  якість  знань,  умінь,  нави-
стання  часу;
чок,  а  також  формування  пізнавальної  активності 
 
8 сприяння розвитку творчої ініціативи і кмітли-
і  самостійності.
вості  у  вихованців;
якість виконання домашніх завдань насамперед 
 
8 використання  засобів  заохочення  учнів,  які 
залежить  від  якості  уроку.  для  того  щоб  домашнє 
можуть добре впоратися з виконанням домаш-
завдання  не  було  відірваним  від  засвоєння  нових 
ніх  завдань.
знань на уроці, між засвоєнням і домашнім завдан-
ступінь  самостійності  учнів  у  виконанні  до - 
ням  мають  бути  планомірна  підготовка  учнів  до  машніх  завдань  залежить  від  віку  учнів  і  загаль-
виконання  домашніх  завдань  під  час  уроку  без  ної  підготовки.  навички  самостійної  роботи  учні 

дублювання  методів  і  прийомів  самопідготовки,  набувають поступово. особливо важливо приділяти 

правильна  постановка  домашнього  завдання,  що  увагу  формуванню  цих  навичок  у  2–3-х  класах.
передбачає  плановість,  послідовність  виконання 
однією  з  основних  проблем  організації  само-
різних  видів  самостійної  роботи  з  урахуванням  підготовки  є  проблема  раціонального  використан-
специфіки предмета, продумана кількість домашніх  ня  часу,  що  відведений  для    виконання  домашніх 
завдань  з  урахування  часу,  необхідного  для  його  завдань. дуже важливо, щоб учні швидко і повні стю 
виконання.  недопустимо  перевантажувати  учнів  включалися  в  роботу.  найчастіше  нераціонально  
домашніми  завданнями.  Також  учні  не  повинні  на  використовується час на початку і наприкінці само-
самопідготовці  виконувати  класні  завдання.
підготовки. більшість учнів 1–2-х класів включаєть-
вимоги  до  керівництва  самопідготовкою:
ся  в  роботу  через  5–10  хвилин  від  початку  само-
 
8 створення  санітарно-гігієнічних  умов  у  примі-
підготовки і марнують останні 5–10 хвилин. Точний 
щенні,  де  учні  працюють;
початок  приготування  завдань  —  одна  з  основних 
 
8 забезпечення  необхідним  навчальним  прилад-
умов, що впливає на якість виконання. учні повин-
дям;
ні  знати,  скільки  часу  їм  відведено  на  самостійну 
*Автори  —  творча  група:
О.  С.  Байда  
—  методист  міського  методичного  кабінету  установ  освіти;
Ю.  І.  Суська  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  5;
В.  І.  Захарченко  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  30;
А.  В.  шевченко  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  7;
З.  В.  Букань  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  8;
О.  А.  Панамаренко  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  8;

н.  І.  Перебийніс  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  21;
С.  А.  Чудова  —  вихователь  ГПД  Черкаської  ЗШ  I–III  ст.  №  6.
Видавнича  група  «Основа»
19
Пілотний  випуск


следующая страница >>