sotrud.ru 1 2 ... 41 42


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ


БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 13 травня 2010 рокуТом 2.


Гуманітарні науки


Бердянськ


2010


УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 276 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №8 від 08.04.2010 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор, відповідальний редактор; Лиман Ігор Ігорович – д.іст.н., проф., зав. каф. Історії України, проректор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2010 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософских, історичних, філологічних наук та методики їх викладання.© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ПОЛІТОЛОГІЯ. ПРАВО. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Холод Анастасія. “Філософія абсурду” А. Камю

10

Фейгельман Артём. Проблема субъекта и объекта в философии Ю. Хабермаса


11

Гурбич Марина. Доля України у світлі концепції “історичного колооберту цивілізацій” А. Тойнбі


13

Холод Анастасія. Конфуціанство – духовна основа китайського суспільства14

Шичкова Клавдия. Христианская топография раннесредневековой Ирландии и коллективная память


16

Knutel Damian Grzegorz. Synagogi międzywojennego Drohobycza

16


Літвінцев Микола. Вплив греко-католицької церкви на розвиток шкільництва у Західній Україні кінця ХVІІІ століття


18

Воротилина Оксана. Состояние религиозных свобод в Нижегородском регионе


20

Долгіх Юрій. Українська міфологія за межею здорового глузду

22

Małgorzata Mika. Sepulkralna symbolika roślinności w micie o Demeter i Persefonie w świetle misteriów eleuzyńskich


24

Прокофьева Ирина. Феминистические идеи А. Коллонтай

25

Романченко Віталій. Трансформація німецької культури у 1933–1945 роках: феномен тоталітаризму


27

Чухнова Ирина. Миф в постмодернистском кинематографе датского движения “Догма”


28

Королевська Юлія. Неоязичництво як феномен української культури ХХ століття


32

Позднякова Ольга. Національно-культурні відмінності американського й українського студентства


33

Гурбич Марина. Моральна дилема у політиці

35

Гнибіда Євген. Демократія в Україні: минуле та сьогодення

37


Пінчук Олександра. Причини молодіжного радикалізму на Україні

38

Нестеренко-Солоха Катерина. Коран та ісламський екстремізм: віровчення та практика


39

Горбачова Тетяна. Моделювання державної політики щодо релігійних інституцій


41

Черкунов Микола. Політико-правові засади ЗМІ у виборчих процесах

42

Гурбич Марина. Політична ситуація напередодні президентських виборів 2010 року


44

Гаврилова Анастасія. Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави

46

Григор’єва Марина. Жінка у сучасному суспільстві

48

Тадіущук Олександра. Динаміка соціально визнаних причин розлучень у Давній Греції


50

Підручна Юлія. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинювані неповнолітніми дітьми


51

Пронин Михаил. Особая жестокость убийства

53


ІСТОРІЯАртамонов Олександр. Вплив хозар на слов’ян


55

Логунов Александр. Призвание варягов и гибель трансконтинентального торгового пути


56

Холод Анастасія. Повсякденний костюм епохи Великої французької революції


57

Гурбич Марина. Соціокультурна політика російського уряду на Півдні України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття


59

Thomas Katarzyna. Udział Michała Tokarzewskiego Karaszewicza w drohobyckich wyborach z 19 czerwca 1911 roku


60

Korzeniowski Paweł. Drezdeńska dywizja piechoty w latach 1944–1949 r.

63

Татарова Тетяна. Голодомор 1932–1933 років

65

Ошека Ірина. Внесок українського народу у розгром нацизму у 1941–1945 роках


66

Золотар Людмила. Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного інституту 1953–1991 років у фондах ДАЗО і архіву БДПУ


68

Логвиненко Микола. Історія БДПУ 1953–1991 років у фотодокументах

69

Королевська Юлія. Рівень освіченості населення Бердянська кінця ХІХ століття за даними всеросійського перепису 1897 року

70


Шолойко Тетяна. Соціокультурний розвиток Катеринославської губернії у другій половині ХІХ століття


72

Разбаєв Станіслав. Економічний розвиток німецьких і менонітських колоній Бердянського повіту (ХІХ – початок ХХ століття)


73

Євсельєв Дмитро. Особливості вивчення джерел з історії Миколаївщини другої половини ХІХ – початку ХХ століть


75

Андрій Піменов. Поліцейська справа на теренах Південної України кінця ХІХ – початку ХХ століття


76

Іванова Анастасія. Огляд статистичних джерел з історії Одеси 60–80 років ХІХ століття


78

Єрьоменко Ольга. Аналіз статистичних джерел з історії Одеси 90-х років ХІХ – початку ХХ століття


79

Мартиненко Юлія. Статистичні дані з історії Херсонщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)


81

Гнибіда Євген. Міста Північного Призов’я в Інтернет-ресурсах

83УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Трюхан Ольга. “Ліс речей” в українській бароковій поезії

85


Ковачова Альона. Концепція танцю в українській літературі

86

Герасименко Олена. Рецепція історичних постатей у драматургії П. Куліша


88

Хорольська Тетяна. Конфлікт особи і суспільства у повістях М. Костомарова


90

Марченко Тетяна. Постать І. Вишенського у науковій і художній рецепції І. Франка


91

Бурлак Катерина. Інтерпретація традиційного сюжету в поемі-казці І. Франка “Лис Микита”


93

Петренко Леся. Тематика малої прози К. Поліщука

94

Лозицька Аліна. Роман А. Головка “Бур’ян”: нове прочитання

96

Кузьменко Галина. Особливості художньої прози Л. Мосендза

97

Тонких Наталя. Мультикультуралізм як основа художньої концепції Н. Королеви


98

Хорольська Тетяна. Риси антиутопії у романі В. Винниченка “Сонячна машина”


99

Станчевська Тетяна. Проблема антигероя в українській прозі ХХ століття


101

Дузенко Наталя. Стан української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття в контексті сучасної культури103

Губрієнко Оксана. “Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина” П. Білецького-Носенка у рецепції українського літературознавства ХХ століття104

Врубель Олександр. І. Качуровський як дослідник німецької літератури

106

Макаренко Світлана. Категорія топос: літературознавчий аспект

107ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. КОМПАРАТИВІСТИКА
Невзорова Евгения. Ребенок и детство в поэтическом творчестве руського народа (ХVІ–ХІХ век)


110

Сердюк Алеся Болгарський фольклор – скарбниця великої нації

111

Єлошина Ірина. Жіночі образи в українському та болгарському фольклорі


112

Рашкова Ольга. Інфернальні жінки вроманах “Ідіот” і “Злочин і кара” Ф. Достоєвського


114

Мульченко Вадим. Символіка у творчості В. Висоцького

115

Подолянчук Вікторія. Поэтика пейзажа в лирике М. Волошинаследующая страница >>