<< предыдущая страница   следующая страница >>
sotrud.ru   1 2 3 ... 41 42

116


Косенко Ирина. Вещный мир в романе И. Шмелева “Лето Господне”


118

Моржухин Виталий. Модель видеоклипа в повествовательной структуре “Военных рассказов” П. Пепперштейна


120

Бутенко Анна. Мифологическая основа романа В. Пелевина “Числа”


121

Арчакова Ольга. Образ Клавдії Прокули у новелі Г. фон Ле Форт “Дружина Пілата”


123

Мульченко Вадим. Міський текст у романі Й. Рота “Марш Радецького”


124

Давиденко Іван. Модифікація топосу Риму у романі Я. Боденського “Овідій Назон – поет”


126

Крамчанінова Олена. Романи Дж. Роулінг як розвиток жанру фентезі та їх виховний вплив на дітей


127

Задворна Ксенія. Проблема дитячої жорстокості в оповіданні В. Підмогильного “Ваня” і романі В. Голдінга “Володар мух”


129ЛЕКСИКА. СИНТАКСИС. РЕДАГУВАННЯ
Дзюба Олена. Прагматичний підхід до аналізу висловлювань у лінгвістиці


131

Макарій Анастасія. Особливості актуалізації мовних одиниць у художньому тексті132


Будаєва Катерина. Структурно-семантичний аналіз метафори у поетичних творах Т. Осьмачки134

Петровська Мар’я. Специфіка метафоризації у поезії Ю. Андруховича


135

Кондратенко Вікторія. Семантико-стилістична роль оказіоналізмів у художньо-поетичному мовленні В. Стуса


137

Волошина Марина. Образно-метафоричні особливості у поетичному дискурсі В. Стуса


138

Самойленко Юлія. Семантико-стилістична характеристика дієслівних синонімів у творах І. Багряного


140

Яценко Людмила. Особливості граматичного вираження епітетів у художньо-поетичному мовленні Є. Маланюка


141

Біла Наталія. Експресивні можливості синонімів у поезії В. Симоненка


143

Абакуменко Ганна. Роль порівняльних конструкцій у структурі тексту (на прикладі повісті А. Чехова “Острів Сахалін”)


144

Регуш Евгения. Грамматические средства выражения категории художественного пространства в произведениях А. Чехова


146

Смикалова Анастасія. Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)147

Бондаренко Тетяна. Функціонування порівнянь у публіцистичних текстах


148

Черненко Олександра. Функціонувальна своєрідність дієслів умовного способу в епістолярному мовленні


150

Плешкова Тетяна. Теоретичні засади дейксису

151

Павленко Наталья. Жаргонизация разговорной речи как одна из важнейших доминант современного языкового развития


153

Казанцева Христина. Вживання молодіжного сленгу в російській мові

154

Дорфман Ирина. Этикетные речевые жанры приветствия/прощания в речи младших школьников


156

Михайлюк Юлия. Речевой портрет младшего школьника (на материале семейного и школьного общения)


157

Самсонова Елизавета. Портретное описание человека в устной и письменной речи младших школьников (лингвометодический анализ)


159

Сидорська Світлана. Народно-розмовна лексика у гуморесках П. Глазового


160

Ставицька Катерина. Жанрова класифікація фразеологізмів на позначення рис людини у сучасній українській мові161

Крива Лідія. Фразеологізми як засіб створення гумору Є. Дударем

163

Крупнікова Олександра. Особливості функціонування зоосимволів в українській та польській фразеологічній системі


165

Пелехата Ганна. Причини та шляхи новітніх запозичень з англійської мови


166

Шеін Надія. Особливості лексичних запозичень у сучасній українській мові

168

Никишина Татьяна. Специфика употребления заимствованной лексики в пьесах А. Чехова


169

Зиборова Елена. Функционирование англицизмов в современном русском языке


171

Єлошина Ірина. Складність перекладу інтернаціональних слів в англійській мові


172

Новікова Анастасія. Зіставний аналіз ознак найменувань англійських, українських та російських фразеологізмів


173

Бойко Анна. Генезис британської лексикографічної традиції

174

Гринюк Анастасія. До питання про принципи укладання енциклопедичного довідника


176

Мінько Анастасія. Топонімічна лексика та принципи її опису в англомовних тлумачних словниках177

Пелехата Ганна. Тенденції збагачення та розвитку словникового складу української мови англіцизмами (на матеріалі ЗМІ)


179

Герасименко Филипп. К вопросу о статусе коммуникемы как языковой единицы


180

Жогло Валерия. Нове синтаксические явления и пунктуация

182

Вітвіцька Юлія. Особливості комунікативної організації зіставних конструкцій у сучасній українській мові


183

Созанська Юлія. Особливості функціонування власне зіставних конструкцій у сучасній українській мові


185

Обломій Юрій. Семантична організація з’ясувальних складнопідрядних речень


186

Мирошниченко Альона. Погляди синтаксистів на складнопідрядні багатокомпонентні речення


188

Богашова Наталя. Складнопідрядні просторові речення як семантичний різновид займенниково-співвідносних ототожнювальних речень190

Садецька Аліса. Проблема перекладу інфінітиву та інфінітивних конструкцій в англійській мові


191

Абраменко Галина. Особливості редагування Інтернет-видань в Україні

193
ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Павленко Ольга. Англо-шотландские лексико-семантические соответствия (общий поход к проблеме)


195

Міснікова Дар’я. Відмінності між британським й американським варіантом англійської мови


196

Трюхан Ольга. Когнітивна природа народної етимології (на прикладі англійської мови)


198

Іовова Тетяна. Лексичні засоби вираження емоцій в англійській мові

199

Сербінова Христина. Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць з образним національно-культурним компонентом201

Баранник Наталя. До питання про класифікацію англійських фразеологічних одиниць


203

Подолянчук Вікторія. Зв’язані конструкції з лексичним повторенням у сучасній англійській мові


204

Стецюк Юлія. Гендерна чутливість комунікації

206

Безпята Вікторія. Гендерні стереотипи в українському та англійському лінгвокультурному просторі


207


Михайлова Ксенія. Тендерна своєрідність в англійській та українській мовних картинах світу
209

Грядунова Екатерина. Языковое оформление оценки в сказках Л. Петрушевской


210

Мирошниченко Елена. Языковое оформление категории времени в русских народних сказках


211

Вовкогон Яна. Герменевтичний феномен розуміння перекладу англійської літературної казки “Animal Farm: A Fairy Story” Дж. Оруелла212

Перетятько Екатерина. Функционирование концепта “смех” в повести В. Набокова “Соглядатай”


214

Сосницька Марія. Структурно-семантичні особливості прислів’їв з концептом “добро” в англійській та українській мовах


215

Белера Ірина. Вербалізація ключових концептів “fate”, “honor”, “friendship”, “law”, “truth” в англійській та американській мовних картинах світу (на матеріалі фразеологічних одиниць та творчості Дж. Лондона)


217

Бєлік Олена. Лінгвокреативна модель концепту “joy”

218

Золотарьова Наталія. Історико-семантичне дослідження прикметників “мирний”, “миролюбний” (peacefull, peaceable) (на матеріалі української та англійської мов)219

Косарєва Марина. Лексико-семантична мікросистема “тиша” (англ. silence) в україномовній та англомовній картинах світу221

Лукіна Інна. Структурно-семантична характеристика концепту “толерантність” на матеріалі німецької та української мов


223

Мусенко Юлія. Концепт “frau” (жінка) як фрагмент мовної картини світу німецького та українського етносів


224

Шевченко Марина. Концептосфера лексеми “шлюб/ehe” у німецьких фразеологізмах


226

Боднар Юлія. Лексико-семантична характеристика фразеологічних одиниць з композитом “угода” (на матеріалі української та англійської мов)


227МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУРИ
Шимановська Оксана. Соціокультурна толерантність як необхідна умова мирного співіснування у поліетнічному середовищі


229

Сосновська Олена. Особистісно-діяльнісний підхід у формуванні культури логічного мислення лінгвіста в умовах інформатизації освіти


231

Литвиненко Юлія. Рольова гра як засіб формування комунікативних навичок студентів


232

Халак Катерина. Базисні характеристики рефлексивного компоненту формування культури логічного мислення