sotrud.ru   1 ... 39 40 41 42

ЛІТЕРАТУРА

1. Морська Л. І. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003.

2. Dudeney G., Hockly N. How to Teach English with Technology / G. Dudeney, N. Hockly. – Harlow : Longman, 2007. – 192 p.

Інна Копоть,

3 курс Інституту філології.

Наук. керівник: ст. викладач Т. Е. Ларіна
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ОПОВІДАННЯ В. ВИННИЧЕНКА “ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК” В 6 КЛАСІ
Проектні технології, до впровадження яких так активно закликають сучасних учителів, спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, на розвиток дитини через вирішення проблем і використання цих знань у конкретній практичній діяльності. Особливо актуальним є застосування методу проектів сьогодні, коли сучасна освіта переорієнтовується на профільне навчання.

На нашу думку, проектне навчання – одна з найперспективніших інноваційних технологій, що можуть застосовуватися вчителями-словесниками у процесі літературної освіти учнів. Проте на сьогодні не існує наукових праць, у яких би всебічно розглядалися особливості застосування проектної технології на уроках української літератури у загальноосвітній школі. Окремі аспекти проблеми розглядаються у статтях: “Організація проективного вивчення літературного матеріалу у старших класах” Т. Медведєвої, “Застосування проектних технологій на уроках української мови та літератури як один із напрямків розвитку мовної особистості”, “Проектна технологія на уроках української літератури. Типологія навчальних проектів” Н. Подранецької, “До поняття навчального проектування на уроках літератури” А. Ситченка.

Метою нашого дослідження є спроба розробки технології впровадження методу проектів на уроках української літератури в основній школі. Під час дослідження ми керувалися комплексом таких методів: вивчення та аналіз науково-методичних праць, цілеспрямоване спостереження.


Проектна технологія вимагає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Отже, суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну діяльність, а саме: розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань – від теорії до практики. Таким чином, проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня [1, с. 100].

Будь-який навчальний проект є продуктом модельованого навчання, яке від “традиційного” відрізняється тим, що учні мають змогу самостійно конструювати власну майбутню діяльність, орієнтуючи її на реальний і досить успішний результат: щоб його досягти, школярі повинні навчитися самостійно мислити, знаходити, формулювати і вирішувати проблеми, застосовуючи для цього як внутрішньопредметні, так і міжпредметні знання та спеціальні й загальнонавчальні вміння, а також прогнозувати результати своєї діяльності й своєчасно вносити в неї доцільні корективи [3, с. 21].

У 6-му класі загальноосвітніх навчальних закладів передбачено вивчення оповідання В. Винниченка “Федько-халамидник”. На уроках вивчення даної теми ми вважаємо за доречне створення проекту “Доброта, чесність, справедливість”, e ході якого учні аналізують твір за картками з індивідуальними завданнями, складають і заповнюють таблицю характеристики головних героїв, беруть участь у дискусії “Чи кожна людина є доброю, чесною, справедливою?”. Для захисту проекту учні користуються складеними вдома порадами “Як стати добрим, чесним, справедливим”. Працюючи у групах, вони створюють спільний варіант рекомендацій, який пропонують однокласникам. Потім вибираються найкращі з порад і складають загальні рекомендації.

Ми розглядали особливості технології застосування методу проектів на уроках української літератури в загальноосвітній школі.

Як з’ясувалося у ході дослідження, у процесі застосування проектної технології учень вчиться самостійно здобувати знання і використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань. Діти набувають комунікативних навичок та вмінь, працюючи в різноманітних групах та виконуючи різні соціальні ролі (лідер, виконавець, посередник тощо), ознайомлюються з різними думками щодо однієї проблеми. Особливо цінним активізуючим стимулом діяльності є те, що проектне навчання не порушує принципу невимушеності, у міру виконання роботи зростає ступінь захопленості нею. Діти вчаться на власному досвіді і досвіді своїх товаришів, бачать результат своєї власної праці.

ЛІТЕРАТУРА

1. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / уклад. О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – С. 100-116.

2. Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів / автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська ; кер. проекту М. Г. Жулинський ; за заг. ред. Р. В. Мовчан. – К. : Ірпінь : Перун, 2005. – 201 с.

3. Ситченко А. До поняття навчального проектування на уроках літератури / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 21-23.

Наталія
Пискун,

3 курс Інституту філології.

Наук. керівник: ст. викладач Т. Е. Ларіна
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
Проблема мотивації навчальної діяльності учнів завжди була актуальною, адже мотивація – стимул для зацікавленності при вивченні будь-якого предмету. Є. Пасічник зазначає, що формування позитивної мотивації на уроках літератури вимагає певної системи взаємодіючих факторів, що стимулюють потреби дітей, а саме: у самоствердженні та самовираженні, пізнанні, спілкуванні, творчості, емоційній насолоді, праці, ігровій діяльності [1, с. 154-156]. Проте методист розкриває суто психологічний аспект проблеми. Дидакти О. Фідря, Л. Туріщева, Н. Наволокова говорять про мотивацію навчальної діяльності як обов’язковий етап уроку. Наукових праць, у яких би всебічно розглядалися особливості мотивації навчальної діяльності учнів на уроках літератури в загальноосвітній школі на разі не існує.

Метою нашого дослідження є розробка шляхів мотивації навчальної діяльності учнів на уроках української літератури у старшій школі. Під час дослідження ми керувалися такими методами: вивчення та аналіз науково-методичних праць, цілеспрямоване спостереження.

Мотивація навчання – елемент сучасного уроку, який передбачає прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, служить поштовхом до здобуття певних результатів у навчанні. Мотив навчання визначається як спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності. Це складне психологічне утворення, яке повинен побудувати сам суб’єкт. Учителі можуть лише вплинути на формування в учнів мотиваторів (інтересів, схильностей, моральних норм, життєвих принципів тощо) [2, с. 9].


Конкретні прийоми, що використовуються вчителями на мотиваційно-організаційному етапі, О. Фідря об’єднує у три групи: ті, що стимулюють обов’язок та відповідальність учнів (на жаль, спрацьовують недостатньо); ті, що формують пізнавальний інтерес учнів (найбільш ефективні у 5-9 класах); ті, що створюють навчальні проблемні ситуації з наголошенням на практичному та суспільно-соціальному значенні одержаних знань у подальшому житті (через підготовку учнів до вступу до ВНЗ і здатність до самоаналізу й абстрактного мислення, що спрацьовують у старших класах) [2, с. 9].

На уроках української літератури у старшій школі навчально-пізнавальна мотивація удосконалюється як інтерес до методів теоретичного та творчого мислення. Учитель української літератури повинен обов’язково пов’язувати мотиви освітньої діяльності старшокласників з більш віддаленими цілями, життєвими перспективами. При мотивації слід виявити чітко виражений інтерес до раціональної організації розумової праці, прагнення до аналізу й визначення індивідуального стилю діяльності, вивчення сильних і слабких сторін свого навчання з певного предмета.

Як з’ясувалося у ході дослідження, шляхами мотивації навчальної діяльності старшокласників на уроках літератури є насамперед: бесіда з метою актуалізації життєвого досвіду учнів; написання творів-мініатюр на морально-етичну тему з наступним їх обговоренням, створення проблемних ситуацій через постановку проблемного запитання або завдання (коли учні відчувають недостатність знань для розв’язання поставленого завдання), використання інтерактивних технологій “Мозкова атака”; “Незакінчене речення”; “Мікрофон”.

Мотивація навчальної діяльності учнів, на нашу думку, є обов’язковим етапом уроку літератури будь-якого типу. Мотивація навчальної діяльності у процесі вивчення української літератури у старших класах відбувається шляхом посилення ролі соціальних мотивів, пов’язаних з вивченням художніх творів, створюється чітка і стійка структура мотивів на основі власного світобачення та ціннісних орієнтирів учнів; формується впевненість у тому, що вивчене з літератури неодмінно допоможе у майбутньому житті та професіному зростанні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – С. 154-156.

2. Фідря О. Г. Мотиваційно-організаційний етап уроку / О. Г. Фідря // Педагогічна академія пані Софії. – 2007. – Січень. – С. 7-11.

3. Наволокова Н. П. Шляхи формування мотивації на уроці / Н. П. Наволока // Педагогічна академія пані Софії. – 2007. – Січень. – С. 12-15.


УДК 37.01(06)

ББК 74я5


НАУКОВЕ ВИДАННЯ


З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2010 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 276 с.

Відповідальний редактор – Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету.


Відповідальність за зміст та літературне редагування тез доповідей несуть автори.

Технічний редактор та комп’ютерна верстка – Катерина Назімова.


Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.
Підписано до друку 20.04.2010 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 15,1.

Тираж 300 прим. Замовл. № 225.
<< предыдущая страница