sotrud.ru 1 2 ... 236 237

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Одеський  національний  університет  ім. І. І. Мечникова
Є. М. Степанов
Росiйське
мовлення
О д е с и
М о н о г р а ф і я
За  редакцією  д-ра  філол.  наук,
проф.  Ю.  О.  Карпенка
Одеса
«Астропринт»
2004


ББК  81.411.2(4Ук-4Од-20)
Зміст
С794
УДК  811.161.1(477.74)
Передмова ................................................................................ 6
Вступ ..................................................................................... 10
Розділ перший. МОВЛЕННЯ ОДЕСИТІВ НА ТЛІ
Монографія  є  першою  науковою  спробою  мовного  портретування  Одеси.
Книга  висвітлює  фонетичні,  лексичні,  словотвірні,  фразеологічні  та  граматичні
ПРОЦЕСІВ КОЛОНІЗАЦІЇ МІСТА ТА ТВОРЕННЯ
особливості функціонування російської мови в Одесі в умовах поліетнічної коло-
Й РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ ............. 15
нізації  міста.  В  цій  науковій  розвідці  розкрито  причини  та  шляхи  творення,  ви-
значено  етапи  функціонування  одеського  міського  койне  —  соціально-територіа-
1.1. Колонізація Одеси і етнічні мови її мешканців .................... 15
льного  різновиду  сучасної  російської  мови,  який  є  засобом  міжетнічного  повсяк-
1.1.1. Східні слов’яни ......................................................... 18
денного  спілкування  одеситів  у  широкому  діапазоні  комунікативних  сфер  і
основою  формування  у  другій  половині  ХІХ  ст.  одеської  російської  мовленнєвої
1.1.1.1. Українці ....................................................... 20
норми.  В  монографії  показано  напрями  і  форми  міжмовної  взаємодії  у  великому
1.1.1.2. Росіяни ......................................................... 23
багатомовному  колоніальному  місті,  виявлено  лінгвістичні  та  позалінгвістичні
фактори  впливу  на  формування  мовної  картини  світу  одесита.

1.1.1.3. Білоруси ....................................................... 25

Книга  розрахована  на  філологів,  соціологів,  істориків,  краєзнавців,  урбано-
1.1.2. Молдовани ................................................................ 26
знавців, культурологів, фахівців і студентів, а також на одеситів, не байдужих до
1.1.3. Греки ....................................................................... 29
долі  свого  міста.
1.1.4. Поляки ..................................................................... 34
А в т о р: Євгеній Миколайович Степанов, доцент Одеського на-
1.1.5. Євреї ........................................................................ 40
ціонального  університету,  кандидат  філологічних
1.1.6. Французи .................................................................. 49
наук.
1.1.7. Італійці .................................................................... 51
1.1.8. Болгари .................................................................... 54
В і д п о в і д а л ь н и й   р е д а к т о р:  Ю.  О.  Карпенко,  доктор  фі-
1.1.9. Німці ........................................................................ 61
лологічних  наук,  професор  (Одеса).
1.1.10. Вірмени .................................................................. 63
1.2. Співвідношення літературної мови, норми і койне ................ 74
Р е ц е н з е н т и: Т. О. Туліна, доктор філологічних наук, профе-
сор  (Черкаси);
1.3. Засоби міжетнічного спілкування одеситів. Етапи
функціонування одеського койне ......................................... 82
Н.  П.  Тропіна,  доктор  філологічних  наук,  професор
(Херсон).
Розділ другий. ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ......................... 92
2.1. Система вокалізму ............................................................ 92
Монографія  рекомендована  до  друку  Вченою  радою  Одесь-
2.1.1. Артикуляційне зближення [Ы] та [И] .......................... 94

кого  національного  університету  ім.  І.  І.  Мечникова.

Протокол  № 7  від  23  березня  2004  р.
2.1.2. Висхідна дифтонгоїдність наголошених голосних ........ 102
2.1.3. Редукція ненаголошених голосних ............................ 112
Видання  здійснено  за  фінансової  підтримки  ОНУ  ім.  І. І. Меч-
2.1.4. Додаткова вокалізація .............................................. 123
никова  й  асоціації  "Русский  дом".
2.2. Система консонантизму ................................................... 126
2.2.1. Напівпом’якшені приголосні..................................... 126
4602020101—191
С
2.2.2. Поле фонем <В> і <В’> ........................................... 131
318—2004
Без  оголош.
2.2.3. Поле фонеми <Г> .................................................... 134
2.2.4. Тенденція до уніфікації фонем 
 і 
 ................ 137
ISBN 966-318-289-X
©  Є.  М.  Степанов,  2004
3следующая страница >>