sotrud.ru 1 2 ... 105 106ББК 81.2УКР-96 
Г 70 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 328 від 26.04.2006 р.) 
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено. 
Р е ц е н з е н т и : 
Дегтярьова Г. А., ст. викладач кафедри змісту та методики освіти Харківсько 
го обласного науково-методичного інституту безперервної освіти; 
Панаскова Т. О., вчитель української мови і літератури НВК «Українська школа-
гімназія», вчитель-методист вищої категорії, м. Сімферополь; 
Шитик JI. В., кандидат філологічних наук, зав. кафедри українського мово-
знавства Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. 
Художник Нестерова T.B. 
Умовні позначення: 
підмет Ґ
—-N корінь слова 
присудок 1 префікс слова 
додаток суфікс слова 
означення і і основа слова 
обставина • закінчення слова 
Горошкіна О.М. 
Г70 Українська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мо-
вою навчання / О.М. Горошкіна, A.B. Нікітіна, JI.O. Попова. - К.: Знання 
України, 2006. - 240 с.: іл. 
ISBN 966-316-123-Х 
ББК 81.2УКР-96 
Всі права застережено. 
© Горошкіна О.М., Нікітіна A.B., 
Попова Л.О., 2006 
ISBN 966-316-123-Х 
© Знання України, 2006 


Любі шестикласники! 
Працюючи за цим підручником на уроках і вдома, ви повторите вивчене 
в попередніх класах, дізнаєтеся багато нового про різні мовні одиниці, 
текст, мову й мовлення; оволодієте новими знаннями з української мови, 
зокрема вивчите повнозначні частини мови: іменник, прикметник, чи-
слівник, займенник, дієслово.
 Кожна тема закінчується рубрикою «Завдання 
для самоперевірки». 
Ви будете виконувати такі завдання: слухати, читати й аналізувати 

тексти різних стилів; складати усні та письмові повідомлення; складати, 

розігрувати діалоги; вправлятися у правильній вимові й написанні слів; 
виконувати тестові завдання, вправи з ключем, розв'язувати мовні крос-
ворди, відгадувати загадки тощо. 
У «Додатках» вміщено тлумачний словник (слова, що пояснюються, 
у текстах позначені зірочкою), українсько-російський словник сталих мов-
них виразів, схеми розбору частин мови. 
Орієнтуватися на сторінках підручника вам допомагатимуть позначки-
помічники. Будьте уважні, коли побачите їх! 
пригадайте, 

ВІЗЬМІТЬ  д о 

подумайте, 

уваги, 

прочитайте текст 

поясніть, 

вивчіть, 

виразно мовчки 

завдання 

зробіть 

запам'ятайте 
або вголос 
підвищеної 
висновок 
складності 
m a ä 
ш 
вправи з ключем 
розгляньте 
кросворди, 
й опишіть 
попрацюйте 
ігри, 
малюнок, 
в парах, складіть, 
попрацюйте 
загадки 
картину 
розіграйте діалог 
в групах 
Ш 
Наполегливо працюйте, щоб вільно спілкуватися українською мовою 
однією з наймилозвучніших мов світу. 
Бажаємо успіхів! 
Автори 


* а 
ВСТУП 
\i /  ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ. 
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО 
ПРО СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЯ 
I. Прочитайте висловлювання мовчки, а потім уголос. 
II. Поміркуйте, яка думка їх об'єднує. Як ви розумієте вислів: 
«Переконливе мовлення лікує душу»? Чи погоджуєтеся з думками відомих ;  
людей? 
1) Чи всі ми вмієм спілкуватись, 
2) Дар переконливого мовлення є 
По-українськи привітатись? 
той самий, що й дар лікування, бо лі-
Чи всі вітання ваші ґречні, 

кування допомагає тілові, а перекон-

Теплом зігріті та сердечні? 
ливе мовлення лікує душу, у нещас-
Д. Білоус 
ті є захистом, у щасті - найбільшою 
прикрасою. 
Ф. Прокопович 
Прочитайте тези*. Визначте, які з них можуть характеризувати поняття 
мова, мовлення, спілкування. Спираючись на тези, дайте визначення цих 
понять, запишіть їх у зошит. 

cv№ «av1 „-p.' ^ 
Виникає під час спільної діяльності 
людей. Вимагає дотримання правил 
етикету. Здійснюється за допомогою 
слів, жестів, міміки. Сприяє обміну 
думками та інформацією, налагоджен-
ню стосунків. Допомагає людині бути 
членом суспільства. следующая страница >>