sotrud.ru 1 2 ... 7 8 
Брэсцкі дзяржаўны 
універсітэт імя А.С. Пушкіна 
 

№ 17 (137) 
ВЫДАВЕЦ: установа адукацыі «БРЭСЦКI ДЗЯРЖАЎНЫ УНIВЕРСIТЭТ IМЯ А.С. ПУШКIНА» 
Выходзiць 2 разы ў месяц 
Выдаецца з 1997 года 
на беларускай і рускай мовах 
2 чэрвеня 2010 года 
Сѐння  

ў нумары: 

 
У пошуках ісціны 
Пра ХІІ Рэспубліканскую 
навукова-метадычную  кан-
ферэнцыю  маладых  вучо-
ных,  што  прайшла  ва 
універсітэце, чытайце на 
стар. 2 
 Quo  vadis,  кура-

тар? 

Пра  конкурс  «Куратар 
года»  знойдзеце  інфарма-
цыю на  
стар. 3 
 І я рызыкнула 
Працягваем  рубрыку 
«Праз адлегласць гадоў»  
стар. 5 
Гасцям лепшае. Во-

пыт таксама 

Студэнты  Яраслаўскага 
універсітэта  расказваюць 
пра візіт у наш горад і уні-
версітэт 
стар. 6 
Ваш, КВЗ 
25  мая  ў  Брэсцкай  крэпасці  прайшло  свята  «Апошні  званок»  для 
Вось  і  закончыўся  сезон 
выпускнікоў нашага універсітэта. 
гульняў універсітэцкай лігі 
Студэнты ўсіх факультэтаў сабраліся ў сімвалічным для горада месцы, каб 
КВЗ.  Уражаннямі  ад  фіна-
пачуць  віншаванні  і  словы  на  дарогу  ад  старшыні  Брэсцкага  аблвыканкама 
лу  дзеліцца  Кацярына  Ма-
Канстанціна  Андрэевіча  Сумара  і  рэктара  універсітэта  Мечыслава  Эдвар­
рыневіч на 
давіча Часноўскага, а таксама сказаць словы ўдзячнасці тым, хто паспрыяў 
стар. 7 
атрыманню імі якаснай вышэйшай адукацыі. 
Шыкоўны 
пада-
На лінейцы, акрамя таго, лістамі ўдзячнасці ад К.А. Сумара ўзнагароджаны 
рунак 

бацькі  выпускнікоў  alma  mater  –  Дзмітрыя  Крыўчэні  (фізічны  факультэт), 

Пра  святочны  канцэрт 
Аляксандры  Дзіканѐвай  (факультэт  фізічнага  выхавання),  Ганны  Сенькавец 
для  выпускнікоў  ад 
(філалагічны  факультэт),  Юліі  Драпун  (біялагічны  факультэт)  і  Аляксея 
Займіста (юрыдычны факультэт). 

К.А. Сумара чытайце на 
стар. 8 
Лінейка  працягнулася  ўрачыстым  прыѐмам  ад  імя  старшыні  аблвыкан-
кама,  а  таксама  святочным  падарункам  ад  Канстанціна  Андрэевіча –  кан-
цэртам Георгія Калдуна і Іскуі Абалян у ЦМТ.  Берасцейскі  
№ 17 (137) чэрвень 2010 г. 
універсітэт 

ШТО Ў СВЕЦЕ? 
Подготовлен  проект  Согла-
школьников, 9-й класс – более  пакт  о  ненападении.  Так  он 
НАШЫ  
шения  о  сотрудничестве  меж-
100,4 тысяч учащихся. 
отреагировал  на  обвинения  в 
ду  правительствами  Беларуси 
●    ●    ● 
том,  что  южнокорейский  кор-
НАВІНЫ 
и  Азербайджана  в  области 
вет  «Чхонан»  торпедировали 
 
науки  и  технологий,  которое 
25  мая  КНДР  объявила  о  северокорейские подлодки.  
26  мая  праходзіў 
планируется  подписать  во 
разрыве  отношений  и  прекра-
Корабль  ВМС  Южной  Ко-
Савет універсітэта, на 
время  визита  Президента  Бе-
щении  всех  контактов  с  Юж-
реи  «Чхонан»  затонул  в  Жѐл-
ной  Кореей.  КНДР  заявила, 
якім  з  дакладам  «Аб 
том море 26 марта, 46 человек 
эфектыўнасці  навуко-
ва-укараняльнай  працы 
кафедраў  універсітэ-
та»  выступіў  прарэк-

ларуси  Александра  Лукашен-
погибли.  Во  второй  половине 
тар  па  навуковай  пра-
ко в Баку в начале июня теку-

что  вышлет  всех  граждан  мая были объявлены результа-

ц ы  
і  
э к а н о м і ц ы 
щего года. 
Южной  Кореи,  работающих  ты  расследования,  проведѐн-
на  совместном  производстве 
С.А. Марзан. 
●    ●    ● 
ного  международной  комис-
на  границе  двух  стран,  запре-
●    ●    ● 
сией.  Виновником  гибели 
29  мая  в  белорусских  шко-
тит  южнокорейским  судам  корвета  признана  Северная 
21 
мая 
адбыўся 
лах 
прозвучал 
последний  входить  в  свои  территориаль-
Корея.  Сообщалось,  что  дока-
адзіны  дзень  інфарма-
звонок для выпускников.  
ные воды, а самолѐтам – пере-
зательством  служил  фрагмент 
вання  «Ключавыя  ас-
По  данным  Министерства  секать воздушное пространст-
винта  торпеды,  на  котором 
образования  Беларуси,  в  этом 
во.  
пекты  Паслання  Прэ-
был  обнаружен  серийный 
учебном  году  11-й  класс 
Пхеньян,  в  свою  очередь, 
зідэнта  Рэспублікі  Бе-
номер.  
оканчивают  более  88,2  тысяч 
объявил 
недействительным 
ларусь  А.Р. Лукашэнка 
 
беларускаму  народу  і 
ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ 
Нацыянальнаму  сходу 
Рэспублікі  Беларусь».  З 

універсітэт 
з’яўляецца 
аднайменным 
дакла-
своеасаблівым  плацдар-
дам выступіў прафесар 
мам  для  навуковых  по-
кафедры  паліталогіі  і 
шукаў  маладых  навукоў-
сацыялогіі І.І. Котляр. 
цаў.  Ён  заклікаў  удзель-
нікаў  да  дыскусій:  толькі 
●    ●    ● 
ў іх і нараджаецца ісціна. 
28  мая  ва  універсітэ-

Прарэктар  па  навуковай 

це  прайшла  інструк-
працы  і  эканоміцы  да-
т ы ўна- мет а дыч на я 
цэнт  Сяргей  Андрэевіч 
нарада  для  кіраўнікоў, 
Марзан  гаварыў  пра  не-
абходнасць  сучасных  на-
камандзіраў і камісараў 
вукова-тэхнічных распра-
студэнцкіх  атрадаў 
цовак,  аргументуючы  гэ-
«Трэці  працоўны  се-
та  тым,  што  кожны  ру-
местр: ад падрыхтоўкі 
бель,  укладзены  ў  на-
да рэалізацыі». 
вукова-даследчую  працу, 
Падчас  нарады  пра-
14  мая  Брэсцкі  дзяржаўны  універсітэт 
у  будучыні  дае  прыбытак  у  чатыры  разы 
цавала  выстава  «Сту-
імя  А.С.  Пушкіна  прымаў  удзельнікаў 
большы. 
дэнцкія  атрады  –  каш-
ХІІ Рэспубліканскай  навукова-метадычнай 
Прагучалі  на  пленарным  пасяджэнні  і  змя-
тоўная 
выхаваўчая 
канферэнцыі –  студэнтаў,  магістрантаў,  ас-
стоўныя  даклады –  доктара  філалагічных 
пірантаў,  выкладчыкаў  з  Мінска  (БДУ, 
навук  Іны  Анатольеўны  Швед,  магістранта 
школа». 
БДПУ  імя  Максіма  Танка,  МДЭУ  імя  А.Д. 
кафедры  гісторыі  Беларусі  Віталя  Піліповіча, 
●    ●    ● 
13–14  мая  ў  Акадэміі 
МУС  Рэспублікі  Бела-
русь  праходзіў  Х  Між-
народны  конкурс  ара-
тарскага  майстэрства 

Сахарава, Ваеннай акадэміі, НАН Беларусі), 
выкладчыка  кафедры  псіхалогіі  Валянціны 
«Цыцэроній». 
Магілѐва  (МагДУ  імя  А.А. Куляшова), 
Уладзіміраўны  Гарбаценка  і  Аляксандры  Дзі-
Брэсцкую  вобласць 
Гродна  (ГрДУ  імя  Я.  Купалы,  ГрДМУ), 
канѐвай (факультэт фізічнага выхавання) . 

прадстаўлялі 

пера-
Віцебска (ВДУ імя П.М. Машэрава), Гомеля 
Пасля  абеду  пачалася  насычаная  работа  ў 
можцы 
адкрытага 
(ГДУ імя Ф. Скарыны), Пінска (ПалесДУ) і 
19 секцыях,  вынікі  якой  падвяліся  на  заключ-
конкурсу  «Майстар 
Баранавіч (БарДУ).  
ным пасяджэнні.  
слова»,  які  праводзіўся 
Замежным госцем быў малады выкладчык з 
Дарэчы, ужо зацверджана дата XIII Рэспуб-
ва  універсітэце  29  кра-
украінскага  горада  Чарнаўцы  (Чарнавіцкі 
ліканскай  канферэнцыі  маладых  вучоных –  13 
гандлѐва-эканамічны  інстытут –  філіял  Кіеў-
мая  2011  г.  Так  што  наперадзе  новая  праца,  а 
савіка,  –  Алѐна  Альхі-
скага 
нацыянальга 
гандлѐва-эканамічнага 
нам  застаецца  падзякаваць  усім  арганізатарам 
менка (філалагічны фа-
універсітэта). 
гэтага змястоўнага мерапрыемства. 
культэт)  і  Таццяна 
На  адкрыцці  канферэнцыі  з  прывітальным 
Раман Чуль  
Брыштэн  (сацыяльна-
словам  выступіў  рэктар  прафесар  Мечыслаў 
істарыжны факультэт)  
педагагічны  факуль-
Эдвардавіч   Часноўскі,  які  адзначыў,  што  наш 
тэт). 
 следующая страница >>