sotrud.ru 1 2 ... 9 10

№17 (61) 15  ВЕРЕСНЯ
Заснована  05.03.2010  року
2012  РОКУ
СПІВПРАЦЯ
АНОНС

. . . . .... . . . . . .... .. У ЩАСТЯ –

ПРОСТИЙ РЕЦЕПТ

№17 (61)
15  ВЕРЕСНЯ
2012  РОКУ
ЗАХОДЬТЕ НА  САЙТ ТДМУ: WWW.TDMU.EDU.TE.UA (ВИДАВНИЦТВО  «УКРМЕДКНИГА». ГАЗЕТА  «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ»)
Р е д а к т о р Г.  ШИ БА ЛИ Н ЧУ К
А д р еса  р ед ак ц і ї

Засновник:

В и д авец ь :
З а  т о ч н іс т ь
Р е є с т р а ц і й н е  с в і д о цт в о 
Га з е т а
Га з е т у  н а б р а н о , з в е р с т а н о ,
Тв о р ч и й  к о л е к т и в : 
4 6 0 0 1
Те р н о п іл ьськ и й 
Те р н о п і ль с ь к и й 
в и к л а д е н и х  ф а к т ів
Т Р  №   4 8 2 - 8 2 Р 
в и хо ди т ь 
в і дд р у к о в а н о  у  
Л.  ЛУ К А ЩУ К , 
м . Те р н о п і л ь ,
д е р ж а вн и й м еди чн и й 
д е р ж а в н и й  м е д и ч н и й 

в і д п о в і да є  а в т о р .

в ід  2 3 . 0 3 . 2 0 1 0  р . ,
д в і ч і  н а  м і с я ц ь
Те р н о п і л ь с ь к о м у  
О.  Б ОЙ К О,
м а й д а н  В о лі , 1
ун і ве р с и т ет
у н і в е р с и т е т
Р е д а к ц і я  н е  з а в ж ди
в и д а н е 
у к р а ї н с ь к о ю   м о в о ю .
д е р ж м е д у н і в е р с и т е т і
П .  БА ЛЮХ
т е л.  5 2 - 8 0 - 0 9 ;  4 3 - 4 9 - 5 6
і м . І.Я . Го р б аче вськ о г о
і м .  І . Я .  Го р б а ч е в с ь к о го
п о ді л я є  п о з и ц ію
г о л о в н и м  у п р а в л і н н я м 
О б с я г  -  2  д р у к .  а р к .
і м  І . Я .  Го р б а ч е в с ь к о г о
К о м п .  н а б і р  і  в е р с т к а
E- mai l 
а в т о р і в  п у б л і к а ці й .
ю с т и ц і ї 
Н а к л а д  -  7 0 0  п р и м .
4 6 0 0 1 ,  м . Те р н о п і л ь ,
Р.  ГУ М ЕН ЮК
h a z e t a . u n i v e r @ g m a i l . c o m
у  Те р н о п і л ь с ь к і й  о бл а с т і
м а й д а н  В о л і ,  1
ІНТЕРВ’Ю
РЕКТОР ТДМУ ЛЕОНІД КОВАЛЬЧУК: вати. Після такої практики випуск-
ники не боятимуться села, бо пе-
реконалися, що і тут можна ство-
«РЕФОРМИ  ПОТРЕБУЮТЬ
рити належні умови для роботи та
проживання.  Плануємо  зробити
подібні центри й у Тернополі, щоб
студенти  проходили  повноцінну
практику і в селі, і у місті.
КВАЛІФІКОВАНИХ  КАДРІВ»
Безумовно, цей перелік можна
продовжувати, але найголовніше
те, що проявів корупції в медич-
них університетах не повинно бути,
адже в майбутньому вона відгук-
неться  вже  не  сфальшованими
вильним шляхом, зорієнтова-
дичній школі в Україні і
знаннями, а людською бідою. А це
Лариса  ЛУКАЩУК
ним на інтеграцію у світовий
як їх можна подолати?
один з найважливіших чинників.
ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я

медичний освітній простір. У

– Як відомо, є сім внут-
– Що повинно стати орієнти-
СУЧАСНОГО  РІВНЯ  НЕ-
ТДМУ  приміром,  останніми
рішніх  стандартів  якості
ром для реформування чи вдос-
МОЖЛИВА  БЕЗ  ВИКОРИ-
роками, крім тестових семе-
вищої медичної освіти, які
коналення додипломної освіти
лікарських  кадрів,  які  основні
СТАННЯ  ВИСОКИХ  МЕ-
стрових іспитів, які позбавля-
2003 року визначила Євро-
ють  будь-якого  втручання
пейська  асоціація  з  підви-
його напрямки?
ДИЧНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ,  ЯКІ
ззовні, ввели матрикули прак-
щення якості медичної осві-
– Світовий досвід. Використову-
ПОТРЕБУЮТЬ  НОВІТНІХ
тичних  навичок,  що  мають
ти. В контексті Болонського
ючи його найкращі надбання, по-
ЗАСОБІВ  ДІАГНОСТИКИ,
цілком реальне підґрунтя в ос-
процесу вони якраз й виз-
трібно намагатися, щоб наші дип-
ЛІКУВАННЯ  ТА,  ЯСНА  РІЧ,
воєнні практичних навичок на
начають ті основні пробле-
ломи були конкурентоспроможні у
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНО-
додипломному  рівні.  Ще
ми, на які  варто  звернути
світовому медичному просторі.
ГО  ПЕРСОНАЛУ.  НЕ  СЕК-
одне  нововведення  –  це
увагу. Одна з них – це об’єк-
– Що цінніше – мати «універ-
РЕТ,  ЩО  ОДНІЄЮ  З  НАЙ-
ОСКІ (об’єктивний структуро-
тивність  оцінки  знань  сту-
сальних» лікарів чи високопро-
ВАЖЛИВІШИХ  ПРОБЛЕМ
ваний клінічний іспит), екза-
дентів . У цьому документі
фесійних «вузьких» спеціалістів?
Чи можливий у цьому питанні
СИСТЕМИ  ОХОРОНИ
мен який прийшов у Європу
зазначено, що кожен універ-
зі США, і ми також його пе-
ситет повинен мати свою си-

компроміс? Чому в  нас  немає

ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ  Є
рейняли.  Він  демонструє
стему  об’єктивної  оцінки
таких спеціальностей як транс-
КАДРОВА.  САМЕ  ВОНА
рівень освоєння практичних
знань студентів. Надзвичай-
фузіолог,  репродуктолог,  ще-
ПОЗНАЧИЛАСЯ  НЕ  ЛИШЕ
навичок. У дусі часу й ком-
но  важливо  зорганізувати
лепно-лицьовий хірург і чому
ДЕФІЦИТОМ  ЛІКАРІВ,  А  Й
п’ютерні  технології,  нині  є
таку систему, яка не допус-
таких  фахівців  не  готують  у
НЕОБХІДНІСТЮ  ВДОСКО-
можливість  вибору  з-поміж
тить жодного зовнішнього
ВНЗ, тоді як у світі вони у по-
НАЛЕННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙ-
широкого розмаїття оригіналь-
втручання, щоб ніхто ні за
шані?
НОЇ  ОСВІТИ.  ТОМУ  ЛОГІЧ-
них  методик,  які  постійно
кого не просив, щоб оцінки
 – Спершу дозвольте не пого-
НИМ Є ЗАПИТАННЯ –
вдосконалюють. Тому гадаю,
не ставили за винагороду,
дитися з тим, що таких спеціалістів,
КОЛИ  І  ДЕ  ПОЧИНАЄТЬСЯ
що нині медичні університе-
а лише за знання студентів.
як, скажімо, репродуктолог чи ще-
ти України мають усі можливості
редачі мазків для цитологічного дос-
Ми змогли розв’язати проблему
лепно-лицьовий хірург потрібно го-
ТАКЕ  ВИХОВАННЯ?
запозичувати найкращі  напрацю-
лідження з отриманням відповіді.
не одного року – подолати прояви
тувати на додипломному рівні. Нині
ВІДПОВІДЬ  ПІДКАЗУЄ
вання зарубіжних колег. І хочу на-
Наразі впроваджуємо дерматоско-
зовнішнього втручання під час сесії.
й у європейських та американсь-
КОПІТКА  Й  НАПРУЖЕНА
голосити, що наша додипломна ос-
пію для ранньої діагностики раку
Нам вдалося, але, зауважте, не ад-

ких університетах таку спеціальність

ПРАЦЯ,  ЯКА  ВКАЗУЄ  НА
віта є  достатньо конкурентоспро-
шкіри. В області щороку діагносту-
міністративними, а організаційни-
опановують вже на післядиплом-
ДОМІНАНТНЕ  ЗНАЧЕННЯ
можною,  гідною,  особливо  в
ють до трьох тисяч випадків раку,
ми методами, запозичивши мето-
ному рівні. Що ж до компромісу
ДОПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГО-
контексті реформ охорони здоров’я.
тому рання діагностика цієї пато-
дику Віденського університету, зро-
між вузькими спеціалістами та «уні-
ТОВКИ  В УМОВАХ  МЕ-
–  Як, на Вашу думку, підго-
логії надзвичайно важлива. Дер-
бити семестровий іспит цілковито
версалами», то, вважаю, що кра-
ДИЧНИХ  НАВЧАЛЬНИХ
тувати лікаря нової генерації,
матоскопи є не в усіх медичних зак-
чесним. У такий спосіб унеможли-
ще знайти золоту середину, де у
ЗАКЛАДІВ.  ПРО  ТЕ,  ЯК  ЦЕ
зважаючи на стрімкий розвиток
ладах, та й досвідчених фахівців
вили дію суб’єктивного чинника –
«власному» медичному просторі
науки,  специфіку  медицини
бракує, а от передати матеріал дис-
ніхто на іспит вплинути не може,
трудитимуться спеціалісти первин-
ВІДБУВАЄТЬСЯ  У  ТЕРНО-
майбутнього і можливість кар-
танційно у відповідний діагностич-
крім студента з його знаннями. Ба-
ної ланки – лікарі сімейної меди-
ПІЛЬСЬКОМУ  ДЕРЖАВНО-
динальних змін у лікуванні лю-
ний центр можливо.
чимо, що діти наших викладачів,
цини та фахівці високоспеціалізо-
МУ  МЕДИЧНОМУ  УНІВЕР-
дини?
Ще одним надзвичайно важли-
завідувачів кафедр, навіть діти ке-
ваної допомоги, так звані вузькі
СИТЕТІ  ІМЕНІ  І.Я.  ГОРБА-
– З цього приводу мені б хоті-

вим аспектом у підготовці лікаря

рівників Центру незалежного оціню-
спеціалісти.  Світова  практика  це
ЧЕВСЬКОГО  РОЗПОВІВ
лося розповісти про цікавий досвід
нової генерації вважаю комуніка-
вання знань студентів не завжди з
підтверджує.
ЙОГО  РЕКТОР,  ЗАСЛУЖЕ-
Федеративної Республіки Німеччи-
тивну  компетентність  майбутніх
першого разу складають іспит. І їхні
– Є нарікання на те, що те-
НИЙ  ДІЯЧ  НАУКИ  І  ТЕХНІ-
ни, де на державному рівні ство-
лікарів, яка охоплює розмовні, соці-
батьки, хоча й безпосередньо зай-
перішній студент-медик відір-
КИ  УКРАЇНИ,  ЧЛЕН-
рена комісія з прогнозування за-
ально-психологічні навички, етичні
маються цим оцінюванням, впли-
ваний від практики. З універ-
КОРЕСПОНДЕНТ  НАМН
питів майбутнього. Гадаю, це дуже
аспекти. Мовлячи про це, ясна річ,
нути на результат іспиту не можуть,
ситетськими лікарнями в країні
не можна оминути й питань біое-
проблема, з доступом студента
УКРАЇНИ,  ПРОФЕСОР
перспективний шлях. Примітно, що
бо оцінює знання спеціальна ком-
й у нашому університеті також зор-
тики. Нині надзвичайно гостро у
п’ютерна програма, втрутитися у ро-
до пацієнта – також. Що мож-
ЛЕОНІД  КОВАЛЬЧУК.
ганізували подібну комісію з про-
медицині  постали  проблеми  у
боту якої аж ніяк не можна.
на запропонувати для того, щоб
– Леоніде Якимовичу, як зага-
гнозування запитів майбутнього в
сфері трансплантології, екстракор-
Ще один важливий чинник – це
теорія більше підкріплювалася
лом оцінюєте нинішню систему
діяльності  лікаря.  Одним  з  на-
порального  запліднення,  та  й,
наблизити  підготовку  лікаря  до
практикою?

додипломної  підготовки  лі-

прямків  визначили  телекомуні-
зрештою, такого делікатного питан-
нинішніх реалій. Про що йдеться?
– Не цілком погоджуюся з дум-
карів в Україні. Наскільки вона
каційні технології. Тобто наше зав-
ня, як вирощування органів і кло-
Нині вся увага у реформуванні охо-
кою,  що у  вітчизняних  медичних
відповідає вимогам часу, міжна-
дання – вже зараз мотивувати сту-
нування  організмів. Наскільки  це
рони здоров’я спрямована на пер-
закладах студент-медик має недо-
родним стандартам і духу про-
дентів освоювати телекомунікаційні
важливо  чи  гуманно  та  право-
винну ланку, де головною дійовою
статній доступ до пацієнта. Якщо по-
голошених реформ?
технології в медицині. Задля цього
мірно?
особою є сімейний лікар, ясна річ,
рівняти цю ситуацію із зарубіжни-
– Останніми роками в навчаль-
налагодили сучасні засоби телеко-
Є багато й інших аспектів меди-
що підготувати такого фахівця лише
ми медичними закладами,то мож-
них медичних закладах зарубіжжя
мунікаційного зв’язку в центрах пер-
цини,  пов’язаних  з  медичними
в лекційній залі неможливо. Після
на стверджувати, що наші студенти
побувало понад сто науковців ТДМУ.
винної медико-санітарної допомо-
етичними нормами. Гадаю, питан-
того, коли він отримав певні базові
навпаки мають значно ширші мож-
Наш університет надав можливість
ги, де проходять стажування наші
ня біоетики у вітчизняній охороні
знання, повинен пройти «вишкіл»
ливості у доступі до пацієнта саме
викладачам  багатьох  дисциплін
студенти. А як інакше можна підго-
здоров’я давно вже на часі. Тому з
у навчально-практичних центрах. І
на додипломному рівні. Інша річ, як
пройти  стажування  у  найкращих
тувати  кваліфікованих  фахівців?
початком нового навчального року

ми створили п’ять таких навчаль-

оснащені наші лікарні, та як впли-
медичних  університетах  США  та
Університет нині створив усі умо-
відкрили кафедру медичної етики
но-практичних центрів, де все зроб-
ває  це  на  післядипломну  освіту.
країн Євросоюзу. І от коли ми де-
ви для студентів випускних курсів
та медичної деонтології. Але це не
лено за сучасними стандартами, як
Якщо на додипломному рівні це не
тально вивчили іноземний досвід,
медичного та стоматологічного фа-
єдині запити майбутнього, на яких
це й повинно бути, – від комфор-
особливо важливо, то на післядип-
то пересвідчилися, що й вітчизня-
культетів у новостворених центрах.
повинні акцентувати свою увагу,
табельного житла до затишних, доб-
ломному оснащення лікарень є до-
на  система  додипломної  освіти
У таких центрах студент має наго-
цей обшир потрібно й надалі по-
ре оснащених кабінетів з телеко-
мінантним. Бо післядипломна осві-
займає гідне місце в американсь-
ду спробувати власні сили під час
глиблено вивчати, аби виявляти
мунікаційними технологіями. Вва-
та формується на базі добре осна-
кому та європейському освітньому
консультації з фахівцями централь-
можливості для прогнозування та-
жаю, що саме в таких центрах й
щених лікарень, яких нам бракує.
просторі. Але це не означає, що ми
них лікарень та з університетською
ких запитів, які стануть реальним
можна підготувати кваліфікованих
Тут ще багато потрібно попрацюва-
не повинні шукати нових форм на-
лікарнею в режимі «наживо», та-
підґрунтям для підготовки лікаря
фахівців. Для майбутніх лікарів – це
ти. Що ж стосується додипломної
вчання чи переймати якісь оригі-
кож там є все необхідне для пере-
майбутнього.
чудова  можливість  випробувати
освіти, то вважаю, що вітчизняні сту-
нальні методики та досвід передо-

дачі ЕКГ та отримання відповіді з
– Які проблеми, на Вашу дум-
власні сили, з’ясувати, що добре
денти  мають  усі  можливості  для
вих університетів. Вважаю, це пра-
розшифруванням, можливість пе-
ку, притаманні нині вищій ме-
засвоїли, а над чим слід попрацю-
практики.


следующая страница >>