sotrud.ru 1 2 ... 12 13ó íîìåð³
© «Світ 

рибалки»,
2004 №3 (25) травень червень
Науково популярний журнал

ðèá³íñïåêö³ÿ ïîâ³äîìëÿº

2

Реєстраційне свідоцтво 
Увага, нерест!
КВ № 3880 від 13.12.1999 р.
òåõí³êà âóä³ííÿ

Засновник і видавець

4

Яковенко Р. 
З пікером за карасем
ПП «Рибка моя»

20

Кожений Я. 
Як зловити товстолоба
Директор видання
Ñåêðåòè óñï³õó
Лариса Новицька
12
Кутуєв С. Червневі тезіси 
Головний редактор
16
Маслєнніков Ю. Елегантна оснастка 
Віктор Цетковський 
для поплавцевої вудки
Відповідальний секретар
Галина Коваленко 
ïðî âîäó, ðèáó ³ ðèáàëîê 
14
Татаркін І. Деснянська щука
Фото на обкладинці
êàðïîëîã³ÿ â³ä «à» äî «ÿ»
Ігора Саміляка
22
Марзлін А. Ловля коропа з поверхні
Фотографії 
24
Кожений Я. Екіпірування короп’ятника
А. Кузьменка, Я. Коженого, 
26
Литвинов О. Поговоримо про прикормку
М. Тараненка, В. Тарасюка, 
28
Біг Рік. Усе про ПВА
В. Цетковського
Ðèáè íàøèõ âîäîéì
Дизайн, верстка
31
Новицький Р. Короп звичайний
Сергій Пряников
34
Новицький Р. Кефаль піленгас
Комп’ютерний набір
ðèáàëüñüêà êóõíÿ
Олексій Цетковський
Коректура, редагування
35
Цетковський В. Весільний короп

Вікторія Турчин

ìàéñòåðíÿ
Фотокореспондент 
36
Журавель В. Мікротролінг
Ігор Саміляк
38
Безобчук В. Макушняк
Відділ реалізації
ìàíäð³âêè
Олена Барановська
40
Цетковський В. Мрії збуваються 
Адреса редакції і видавництва:
у Фінляндії
04107, Київ, Україна, 
Øêîëà íàõëèñòó
вул. Нагірна, 8/32, оф. 3
46
Соколов А. Компонуємо снасть
Тел./факс (044) 213 40 45
ïîñåéäîí
E mail: rsvit@ukr.net
50
Нетилько С. Особливості національного 
http://www.fishing.kiev.ua/firma/rsvit.htm
полювання
Номер підписаний до друку 15.04.2004 р.
ÂÎÄÎÉÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Кольороподіл — фірма «МАРТ»
54
Щербуха А. Басейн Сіверського Донця
Поліграфічне забезпечення 
ТОВ «Експрес Поліграф»
ðèáàëîíüêà
04080, Київ, Україна, 
56
Ларін І. Уроки на ходу
вул. Фрунзе, 47, корп. 2
ïðèñàäèáíå ðèáíèöòâî
Наклад 16 200 примірників 
58
Тарасюк В. Одні говорять — інші роблять
Ціна договірна
60
Тарасюк В. Хвороби риб
Редакція дякує читачам та авторам, що надсилають
нам листи, статті та інші матеріали, та вибачається,
що не може відповісти кожному окремо.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Редакція журнала не несе відповідальності за зміст

Обробку ілюстрацій і верстку номера
реклами.
здійснено на комп’ютерному обладнанні
Опубліковані в журналі матеріали не можуть бути
використані повністю чи частково без письмового

компанії 
дозволу редакції.

Матеріали друкуються мовою оригіналу.

Передплату можна оформити в пунктах
приймання передплати та відділеннях зв'язку
«Укрпошта» та в наступних передплатних агенціях
та їхніх регіональних представництвах:
АТЗТ «Самміт»  (044) 254 50 50 
КФ ЗАТ «Бліц Інформ» (044) 205 51 50 
Передплатний  індекс  
ТОВ «Періодика» (044) 228 00 24 
Корпорація «Медіа Трейдінг» (044) 234 34 72
ТОВ «Меркурій» (м. Дніпропетровськ) (056) 744 16 61
22435
ТОВ «Альянс» (044) 461 81 47 
Інтернет передплата: www.blitz press.com.uaследующая страница >>