sotrud.ru 1 2 ... 16 17


ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
4(54)2010
ЗАСТЕРЕГТИ  
ВІД НОВИХ КАТАСТРОФ

До візиту в Україну Президента Міжнародної Федерації Товариств 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Тадатеру КОНОЕ
ВІДВІДУЙТЕ НАШ САЙТ В ІНТЕРНЕТІ
www.redcross.org.ua


ЗМІСТ
Реґіональна 
Засів на ниві 
зустріч  
милосердя
у Києві
2 — 3

4

Міцніє 
«Ми можемо  
Полегшити  
співдружність
їм допомогти»
біль
5

6
7

Подарунки  
Турбота  
Острівок 
«з рук у руки»
потрібна 
людяності  
повсякчас
й надії
8

9
11

Календар  
«П’ять кроків  
День  
Служба  
на 2011 рік
до мрії дитини»
соціального 
розшуку
партнерства
12 —13

14
15

16 — 17
Перша  
Збережемо  
Юридична 
Смачного!
допомога
й примножимо 
консультація
традиції
18 — 19

20
21

22
«Пробіг заради 
За здорове 
життя — 2010»
майбутнє
ВІДВІДУЙТЕ НАШ САЙТ В ІНТЕРНЕТІ
Ваше  
www.redcross.org.ua
здоров’я
23
24
3 обкл. 
Вісник Червоного Хреста України №4(54)РЕГІОНАЛЬНА ЗУСТРІЧ У КИЄВІ

20-21 жовтня 2010 року  

у Києві відбулася 
Реґіональна зустріч 
керівників Національних 
Товариств за участю 
Президента Міжнародної 
Федерації Товариств 
Червоного Хреста  
і Червоного Півмісяця  
п. Тадатеру КОНОЕ  
та делегації Міжнародного 
Президент Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста 
Комітету Червоного Хреста.
і Червоного Півмісяця п. Т. Коное (в центрі) відкриває зустріч
МІЖНАРОДНЕ ЖИТТЯ
Вроботі Реґіональної зустрічі взяли участь: Голі Амері,  УСІЧЕНКО. Він окреслив основні завдання і теми зустрічі й 
заступник Генерального секретаря з гуманітарної до-
побажав колегам успішної, плідної роботи.
помоги Міжнародної Федерації Товариств Червоного 
У Зверненні Президента Міжнародної Федерації до керів-
Хреста і Червоного Півмісяця, Френк Мохауер, глава з під-
ників  Національних  Товариств  Тадатеру  КОНОЕ  закликав 
тримки управління МФ, Аніта Ундерлін, директор Офісу Єв-
взяти участь у найтіснішому діалозі з порушуваних тем, зок-
ропейської зони Міжнародної Федерації, Вікторія Гарденер,  рема, управління, які нині розробляються для обговорення й 
глава секції координації Руху МКЧХ, Санья Дрлжевич, глава  прийняття рішень на Раді Делегатів та 31-й Міжнародній Кон-
сектору  зі  співробітництва  МКЧХ,  Паскаль  Мейдж  Вагнер,  ференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. На при-
глава відділу співробітництва у Східній Європі та Централь-
кладі  гуманітарної  допомоги  міжнародної  червонохресної 
ній  Азії  МКЧХ,  Хуан  Луїс  Кодерко  Галіго,  глава  реґіональної  спільноти потерпілим унаслідок Чорнобильської катастрофи 
делегації МКЧХ в Російській Федерації, Білорусі, Молдові й 
п.  Коное  довів  силу  й  потенціал  Руху,  співдружності  Націо-

Україні,  а  також  керівники  Національних  Товариств  Японії, 

нальних  Товариств,  їхньої  небайдужості  до  біди,  що  спітка-
Казахстану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану, Кир-
ла людей. Президент наголосив, що ця допомога має бути 
гизстану, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Бі-
постійною, висловив занепокоєння долею і станом здоров’я 
лорусі та України.
потерпілих  дітей.  Оскільки  ж  Національні  Товариства  дале-
Метою  зустрічі  стала  підготовка  до  статутних  зібрань 
ко не завжди мають потрібні потенціальні можливості, щоб 
МФ ТЧХ/ЧП  2011  року  та  обговорення  стратегічного  пла-
здолати  наслідки  техногенних  катастроф  чи  стихійних  лих 
ну зміцнення потенціалу Національних Товариств та питань  самотужки,  Президент  Міжнародної  Федерації  закликав  до 
співпраці  із  державними  структурами  для  розв’язання  гу-
тіснішої співпраці й ефективнішої взаємодопомоги.
манітарних проблем реґіону на наступне десятиріччя.
Директор  Офісу  Європейської  зони  п.  Аніта  Ундерлін 
Із  привітальним  словом  до  учасників  зустрічі  звернувся 
виступила із доповіддю на тему: «Розгортання Стратегії 2020 
Президент  Товариства  Червоного  Хреста  України  д-р  Іван  і досягнуті результати». Вона детально окреслила теми, що 
розробляються для обговорення на 31-й Міжнародній конфе-
ренції, яка відбудеться 2011 року. Це, передовсім, впровад-
ження  механізму  зобов’язань  на  Конференції  та  підтримка 
прийняття  спільних  зобов’язань  Національного  Товариства 
та Уряду. А також — закладення й прийняття міцної правової 
бази та оновлення Статутів Національних Товариств. Дирек-
тор  Офісу  Європейської  зони  окреслила  завдання  гумані-
тарної дипломатії, нагадавши, що на попередній, 30-й Між-
народній Конференції (Женева, 2007) пріоритетну увагу було 
приділено таким питанням, як гуманітарні наслідки міграції, 

охорона здоров’я, зміна клімату й насильство у великих міс-

тах. Незважаючи на потенційне виникнення нових гуманітар-
них викликів, згадані питання залишатимуться, як і раніше, 
складовою  порядку  денного  під  час  обговорення  й  вжиття 
необхідних заходів.
Першого дня роботи під час зустрічі відбулася спільна пре-
зентація  Міжнародного  Комітету  Червоного  Хреста  та  Між-
Делегація Японського Червоного Хреста
народної Федерації тем і ключових положень на засіданнях 

Вісник Червоного Хреста України №4(54)следующая страница >>