sotrud.ru 1

RC – … / … – ….07
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

No RC - ………. / …. – ….07

ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

No RC - ………. / …. – ….07

Днес, ……..2007 (……………. две хиляди и седма) година, между:

Сегодня, ……..2007 (……………..две тысячи седьмого) года,


- от една страна, “Пайонир Девелъпмънт” ЕООД, рег. в СГС, ФО, ф. д. Nо  3974/2004год., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Никола Мирчев” Nо 27, вх. Г, ет. 2, ап. 35, с търговски адрес и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. ”Никола Вапцаров” Nо 35, ет. 6, офис 6А, дан. номер 1227094091, БУЛСТАТ 131233128, с банкова сметка както следва:ЕООО “Пайонир Девелопмент”, зарег. в ГС г. София, ФО, ф.д. № 3974/2004 г., с местом нахождения и адресом правления: г. София, ул. Николы Мирчева, № 27, п. Г, эт. 2, кв. 35, с коммерческим адресом и адресом для корреспонденции: г. София, бул. Николы Вапцарова, № 35, эт. 6, офис 6А, налоговый номер 1227094091, БУЛСТАТ 131233128, с указанным далее счетом:

Получател: Пайонир Девелъпмънт ЕООД

Име на банката: Райфайзенбанк България ЕАД

Адрес: ул. Гогол, 18/20, София 1000, България

Суифт код: RZBBBGSF

IBAN
: BG39 RZBB 9155 1460 4789 00

Получатель: ЕООО Пайонир Девелопмент


Наименование банка: ЕАО Райфайзен Банк Болгария

Адрес: ул. Гоголя, 18/20, София 1000, Болгария

SWIFT код: RZBBBGSF

IBAN: BG39 RZBB 9155 1460 4789 00


представлявано от управителя Юрий Янушкевич, наричан по-долу „Агент” от една страна

в лице Управляющего Юрия Янушкевич, в дальнейшем именуемое “Агент”, с одной стороны,

и

и

- от друга страна, …………………………, с документ за самоличност: ………………………, издаден на ……………от ……………, мобилен телефон: ………………, факс ……..… и адрес: ………………, с банкова сметка както следва:

- ………………………., удостоверение личности (паспорт)№ ……..., выд. ………,………., телефон ………......, факс ……..…. и адрес:………….……. . . . . . . . . . , с указанным далле счетом:

Получател: …………………………

Име на банката: …………………………

Адрес: …………………………

Суифт код: …………………………

IBAN: …………………………


Получатель:………………………….

Наименование банка:…………………………..

Адрес:…………………………………………

SWIFT код: …………………………………..

IBAN: .....................................................................

наричан по-долу „Собственик”, от друга страна

в дальнейшем именуемое “Собственник”, с другой стороны,

се сключи настоящия договор при следните условия:

Заключили настоящий договор на следующих условиях:


I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Собственикът предоставя на Агента за временно и възмездно ползване при условията на този договор, следния свой собствен недвижим имот (апартамент), наричан по-долу АПАРТАМЕНТ а именно:


АПАРТАМЕНТ Nо ….., сграда “Емералд”, крило “…..”, на ….. (…..) етаж, част от обект „ Курортен апартаментен комплекс Emerald Resort Ravda”, находящ се в кв. 22 по плана на с. Равда, общ. Несебър, апартаментът е на площ от ….. (…..) кв.м., състоящ се от: ….. (…..) стаи………,.

1. Собственник предоставляет Агенту право временного пользования следующим недвижимым имуществом (квартира), именуемое в дальнейшем КВАРТИРА, а именно:

КВАРТИРА №……, находящаяся в здании…………., в крыле……………., на этаже………, представляющую часть объекта „ Курортный комплекс квартирного типа Emerald Resort Ravda”, находящегося в квартале 22 по плану с. Равда, община Несебр, общей площадъю… кв.м , квартира состоит из: ………(......) комнат,

2. АПАРТАМЕНТА ще се използва за туристически обект, като Агентът ще сключва от свое име и за своя сметка Договори с чуждестранни и български партньори за настаняване на туристи.


2. КВАРТИРА будет использоваться как туристический объект, на который Агент от своего имени и за свой счет заключает договора с иностранным и болгарскими партнерами о размещении туристов.


II. СРОК НА ДОГОВОРА
  1. СРОК ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се сключва за календарната 2008 (две хиляди и осма) година, и влиза в сила в деня на подписването му.


2. Собственикът предава имота за ползване на Агента, считано от 01.01. до 31.12.200…. година.


1. Настоящий договор заключается на 2008 (две тысячи восьмой) календарный год и вступает в силу в день его подписания.

2. Собственник передает Агенту право пользования Квартирой в период с 01.01… по 31.12.200……г.

III .ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Срещу предоставеното ползване Агентът се задължава да заплати възнаграждение в размер съответно типа на апартамента и установените цени за всеки сезон, посочени в Приложение №1.

III . ЦЕНЫ, СРОКИ И СПОСОБ ОПЛАТЫ


1. За пользование Квартирой Агент выплачивает Собственнику вознаграждение в размере, соответстветственно его типу квартиры согласно установленных цен за каждый сезон, указанных в Приложении № 1.


2. Изплащането на възнаграждението ще се превежда по посочената от Собственика сметка, както следва:

2. Оплата вознаграждения будет перечислена на указанный Собственником счет следующим образом:

а) За първото шестмесечие ( от 01.01 до 30.06) – в срок до края на месец юли на текущата година .

а) За первое полугодие (с 01.01 до 30.06) – в срок до конца июля текущего года

b) За второто шестмесечие (от 01.07 до 31.12) в срок до края на месец януари следващата година.

b) За второе полугодие (с 01.07 по 31.12)- в срок до конца января следующего года.


3. Агента приспада комисионни от дължимото към Собственика възнаграждение по следния начин :

- 10% - при реализирани не повече от 30 нощувки в имота, за една календарна година;

- 15% - при реализирани не повече от 60 нощувки в имота, за една календарна година.

- 20% - при реализирани повече от 60 нощувки в имота, за една календарна година.


4. Горепосочените комисионни се приспадат от дължимото към Собственика от Агента възнаграждение при изплащане на сумите за първото или второто шестмесечие съответно отчета за фактически реализираните нощувки в АПАРТАМЕНТА.3. Агент вычитает комиссию из причитающегося Собственнику вознаграждения следующим образом:

-10% - при реализации не более 30 суток в течение календарного года;

-15 % - при реализации не более 60 суток в течение календарного года.

-20 % - при реализации более 60 суток в течение календарного года.


4. Вышеуказанная комиссия вычитается из вознаграждения Собственника при расчете за первое либо второе полугодие в соответствии с отчетом о фактической сдаче КВАРТИРЫ.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕНИКА1. За нуждите на отдаването на АПАРТАМЕНТА под наем Собственикът се задължава предверително да закупи „Пакет за отдаване под наем” съответсващ на собствения му апартамент, съгласно Приложение № 2.


1. При передаче КВАРТИРЫ в аренду, Собственник обязан предварительно закупить «Пакет аксессуаров для сдачи в аренду» соответсвующий типу Квартиры, согласно Приложению № 2.

2. Консумативните разходи, свързани с ползването на апартамента като ток, вода, кабелна телевизия, абонаментната такса за ползване на телефон, сателит, интернет са за сметка на Собственика.


2. Все коммунальные расходы по квартире: электроэнергия, вода, кабельное телевидение, абонентная плата за телефон, сателит, интернет оплачиваются Собственником.

3. Годишните данъци и такси свързани с апартамента, както и таксите за подържане на комплекса, съгласно сключените договори, са за сметка на собственика на имота.

3. Годовые налоги и таксы по квартире, а также таксы за управление и обслуживание комплекса, согласно заключенных договоров, оплачиваются Собственником.

4. Собственика има право да получава информация относно резервациите и реализираните нощувки от регистъра на Агента.


5. Собственикът гарантира, че трети лица нямат права върху имота, които могат да се противопоставят на Агента.

6. Собственика е длъжен да представи нотариално заверено пълномощно от съсобствениците на АПАРТАМЕНА по Нотариалния Акт – Приложение № 3, или да впише в настоящия договор всички съсобственици.

7. По време на действието на настоящия договор Собственикът може да ползва собствения си имот, след като уведоми предварително Агента за периода и срока на престоя си в комплекса:

- за периода от 01.01. до 30.06. и от 02.10. до 30.12 – минимум 30 дни преди престигането си;

- за периода от 01.07. до 01.10. – минимум 90 дни преди престигането си;

4. Собственник имеет право получать информацию о бронировании и фактическом размещении в КВАРТИРЕ из реестра Агента

5. Собственник гарантирует, что третьи лица не имеют прав на имущество, и не могут выдвигать какие-либо притензии Агенту.


6. Собственник предоставляет заверенную Нотариусом доверенность от совладельцев КВАРТИРЫ по Свидетельству о Собственности – Приложение №3, или вписывает в настоящий договор всех совладельцев.


7. Во время действия настоящего договора Собственник может воспользоваться Квартирой, уведомив предварительно Агента о периоде и сроке своего пребывания в комплексе:


- в период с 01.01. до 30.06 – и с 02.10. до 30.12 не менее чем за 30 дней до прибытия;

- в период с 01.07. до 01.10. – не менее чем за 90 дней до до прибытия;


8. Собственика упълномощава Агента да застрахова АПАРТАМЕНТА за сметка на собственика срещу рискове, свързани с ползването на имота.

8. Собственник уполномачивает Агента застраховать КВАРТИРУ за счет Собственника от рисков, связанных с пользованием имущества.

9. Собственика упълномощава Агента да категоризира имота, kато разходите за категоризация му са за сметка на Собственика.

9. Собственник уполномачивает Агента категоризировать имущество за счет Собственника.

10. Собственика е длъжен да обезпечи спокойно и безпрепятствено ползване на АПАРТАМЕНТА и осъществяване на дейността по настоящия договор.


10. Собственник обязан обеспечить беспрепятственное пользвание КВАРТИРОЙ и осуществление деятельности в ней согласно договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТА

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

1. Агентът е длъжен заплати дължимото възнаграждение по т.2 , Раздел III.


1. Агент обязуется выплачивать вознаграждение согласно п.2 , Раздела III.


2. Агента категоризира за сметка на Собственика имота за туристически цели.

2. Агент обязуется провести категоризацию имущества за счет Собственника в туристичексих целях.

3. Агента се задължава да върне имота след прекратяване на договора в същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното изхабяване.

3. Агент обязуется вернуть имущество после прекращения действия настоящего договора в том же состоянии, с учетом обычной аммортизации.


4. Агента сключва от свое име и за своя сметка договори с чуждестранни и български туристически партньори, с оглед използването на имота по предназначение.

4. Агент имеет право заключить от своего имени и за свой счет договор с иностранными и болгарскими турстическими партнерами для использования КВАРТИРЫ по назначению

5. Агента може да удържи от възнаграждението на Cобственика по настоящия договор дължимата сума по „Договор за поддръжка и управление на Курортен апартаментен комплекс Emerald Resort Ravda”, в случай че тя не е изплатена на Агента.

5. Агент может удержать из вознаграждения Собственнику по настоящему договору задолженности по договору об обслуживании и управлении комплекса, в случае если эта сумма не переведена на счет Агента.

6. Агентът има право, след като уведоми Собственика, да прехвърли правата си по този договор на трето лице, което в съответствие с предвиденото в този договор, ще изпълнява дейността по отдаването под наем на Апаратамента на Собственика. Независимо от извършеното прехвърляне, Агентът остава солидарно отговорен към Собственика по отношение на изпълнение на правата и задълженията по този договор до изтичане на срока му.


6. Агент имеет право уведомлять Собственника о передаче своих прав по настоящему договору третьим лицам, которые, в соответствии с условиями настоящего договора, будут сдавать в аренду Квартиру Собственника. Независимо от осуществленной передачи недвижимости, Агент несет всю ответственность по отношению к Собственнику по выполнению своих обязательств согласно настоящего договора до срока его окончания.


VI. ОТГОВОРНОСТ

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Агента не носи отговорност за частично или изцяло неизпълнение на договора при форсмажорни обстоятелства – война, земетресение, пожар и др.

2. Собственика предава управлението на имота, след като е изплатил всички режийни разноски до момента: ток, вода, абонаментна такса телефон, кабелна телевизия и таксите за поддръжка на комплекса.(Приложение №4 –внесен депозит за текущата година)


3. Предаването на Апартамента и състоянието на цялото обзавеждане и оборудване се удостоверяват с Протокол, който представлява неразделна част от настоящия договор. Приложение №5.

4. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, посочени в т.7, Раздел IV собственика заплаща на Агента неустойка в размер на 10 000,00 (десет хиляди ) евро.

5. В случай, че Агента не изплати в срок дължимата сума, посочена в п.2 Раздел IІІ, то последният дължи неустойка на Собственика в размер на 0,1% върху дължимата сума за всеки ден забавяне.1. Агент не несет ответственность за частичное или полное невыполнение условий договора при форсмажорных обстоятельствах – пожар, наводнение, и др.

2. Собственник передает управление Квартирой после оплаты всех коммунальных платежей к моменту, таких как: электроэнергия, вода, абонентная плата за телефон, кабельное телевидение и оплата за обслуживание комплекса. (Приложение №4 - оплата депозита за текущий год . )


3. Передача Квартиры и состояние меблировки удостоверяется протоколом, который составляет неотъемлимую часть настоящего договора. Приложение №5.

4. В случае невыполнения обязанностей по настоящему Договору, указанных в п. 7, Раздела IV, Собственник выплачивает Агенту неустойку в размере 10 000,00 (десять тысяч) евро.

5. В случае, если Агент не оплатил в установленные сроки подлежащую оплате сумму, указанную в п.2 , Раздел III, то последний должен заплатить Собственнику неустойку в размере 0,1% за каждый день задержки.


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Всички съобщения се считат за валидни в случай, че са изпратени на адресите, посочени в настоящия договор като адреси за кореспонденция или по факса на страните, като всяка от страните се задължава при промяна на адрес, телефон или други данни и информация да уведоми писмено и своевременно другата страна за настъпилите промени.

Адреси за кореспонденция:

За Агента:

Адрес:

бул. “Никола Вапцаров”, № 35

Бизнес Център “Лозенец”, ет. 6, офис 6А

София 1407 България

Факс: (+359 2) 81 61 933


За Собственика:

Адрес:

………………………….

Град: ………………………….

Страна: ………………………….

Факс: (………)…………...……………….…..

1. Действительными считаются все сообщения и корреспонденция, отправленные по адресам для корреспонденции или по факсу каждой из сторон, указанным в настоящем договоре, причем каждая из сторон обязуется при изменении адреса и телефона, письменно уведомить другую сторону об изменениях.


Адреса для корреспонденции:

Агента:

Адрес:

бул. “Никола Вапцаров”, № 35

Бизнес Център “Лозенец”, ет. 6, офис 6А

София 1407 България

Факс: (+359 2) 81 61 933


Собственика:

Адрес:

………………………….

Город: ………………………….

Страна: ………………………….

Факс: (………)…………...……………….…..


2. За всички въпроси, неуредени от настоящия договор се прилага действащото към момента българско законодателство.

2. Все вопросы, неупорядоченные настоящим договором, разрешаются согласно болгарского законодательства.

Настоящият договор се изготви и подписа на български и английски език в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


СТРАНИ:

Агент:

За “Пайонир Девелъпмънт” ЕООД:


………………………………

/Юрий Янушкевич - Управител/


Собственик:


………………………………

/………………………………/

Настоящий Договор составлен и подписан на болгарском и русском языках, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


СТОРОНЫ:

Агент:

“Пайонир Девелъпмънт” ЕООО:


………………………………

/Юрий Янушкевич - Управляющий/


Собственик:


………………………………

/………………………………/
…………………….. ……………………

Agent Proprietor


Page of