sotrud.ru 1

Додаток 1
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти


КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи


------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |

| досягнень | | учнів |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих |

| | |фактів, елементарних уявлень |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, володіють окремими |

| | |видами умінь на рівні копіювання зразка |

| | |виконання певної навчальної дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|

| | |виконують елементарні завдання, потребують|

| | |детального кількаразового їх пояснення |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу у формі понять з допомогою |

| | |вчителя, можуть повторити за зразком певну|

| | |операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал з допомогою вчителя, здатні з |

| | |помилками й неточностями дати визначення |

| | |понять |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній |

| | |послідовності; виконують дії за зразком у |

| | |подібній ситуації; самостійно працюють зі |


| | |значною допомогою вчителя |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх |

| | |зміст, уміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які |

| | |визначаються засвоєними поняттями; під час|

| | |відповіді можуть відтворити засвоєний |

| | |зміст в іншій послідовності, не змінюючи |

| | |логічних зв'язків; володіють вміннями на |

| | |рівні застосування способу діяльності за |

| | |аналогією; самостійні роботи виконують з |

| | |незначною допомогою вчителя; відповідають |

| | |логічно з окремими неточностями |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, володіють вміннями виконувати |

| | |окремі етапи розв'язання проблеми і |

| | |застосовують їх у співробітництві з |

| | |учителем (частково-пошукова діяльність) |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні володіють системою понять у межах, |

| | |визначених навчальними програмами, |

| | |встановлюють як внутрішньопонятійні, так |

| | |і міжпонятійні зв'язки; вміють |

| | |розпізнавати об'єкти, які охоплюються |

| | |засвоєними поняттями різного рівня |

| | |узагальнення; відповідь аргументують |

| | |новими прикладами |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |


| | |навчальних програм, вміють застосовувати |

| | |способи діяльності за аналогією і в нових |

| | |ситуаціях |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях; |

| | |самостійні роботи виконують під |

| | |опосередкованим керівництвом; виконують |

| | |творчі завдання |

------------------------------------------------------------------