sotrud.ru 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від 7 серпня 2002 р. N 450
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 серпня 2002 р. за N 699/6987 


Перелік основних видів

методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів


N з/п 


Назва виду роботи 

Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів 

Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних працівників) 

Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм 

Розробка і підготовка нових лабораторних робіт 

Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін 
Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю 


Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо) 

Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання 

Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу 


10 


Підготовка концертних програм та персональних художніх виставок 
  Начальник департаменту

вищої освіти 

М. Ф. Дмитриченко 
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від 7 серпня 2002 р. N 450
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 серпня 2002 р. за N 700/6988 


Перелік основних видів

наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів


N з/п


Назва виду роботи 


Примітка 
Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах:


1.1. Науково-технічний звіт

1.2. Дисертація (докторська, кандидатська)

1.3. Монографія

1.4. Підручник, навчальний посібник, словник, довідник

1.5. Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях

1.6. Заявка на видачу охоронних документів

1.7. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших) Плановими є наукові дослідження, що включені до тематичних планів науково-дослідних робіт вищого навчального закладу, кафедри та наукових, науково-технічних програм 

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо 


  

Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників 


  

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:

- наукової статті

- заявки на видачу охоронних документів

- роботи на конкурс

- доповіді на конференцію 


  

 


Начальник департаменту

вищої освіти 


 

М. Ф. Дмитриченко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від 7 серпня 2002 р. N 450

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 серпня 2002 р. за N 701/6989 Перелік основних видів

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів


N з/п 


Назва виду роботи 

Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств  

Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах 

Робота в експертних комісіях ВАК 

Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій 

Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів 

Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів 

Робота з видання наукових і науково-методичних збірників 
Виконання обов'язків заступника декана факультету (заступника директора інституту), заступника завідувача відділення на громадських засадах 


Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи 


10 


Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою 


11 


Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді 


12 


Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад 


13 


Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів