sotrud.ru 1

Підготовка та написання реферату

Самостійна робота студента передбачає написання та фахове оформлення реферату на одну із запропонованих тем.


Теми рефератів:


 1. Розвиток архітектури процесорів ЕОМ.

 2. Історія розвитку мікропроцесорів ЕОМ.

 3. Порівняльна характеристика архітектурних особливостей процесорів ЕОМ.

 4. Набори мікросхем системної логіки.

 5. Характеристики шин системних плат комп’ютера.

 6. Принцип організації інформації на жорстких дисках та файлові системи.

 7. Основні стандарти інтерфейсів НЖМД та їх характеристики.

 8. Дискові накопичувачі із змінними носіями.

 9. Технологія організації масивів даних на основі жорстких дисків.

 10. Твердотільні накопичувачі для зберігання даних SSD.

 11. Накопичувачі на основі мікросхем пам’яті Flash-Drive.

 12. Архітектурні особливості модулів пам’яті сучасних ЕОМ.

 13. Принципи тестування модулів пам’яті ЕОМ.

 14. Універсальна послідовна шина USB, принципи функціонування та стан­дарти.

 15. Базова система введення-виведення BIOS.

 16. Пристрої введення символьної та графічної інформації в ЕОМ.

 17. Пристрої виведення символьної та графічної інформації з ЕОМ

 18. Оптичні пристрої зберігання даних.

 19. Принципи побудови відеоадаптерів та моніторів ЕОМ.

 20. Блоки живлення персональних ЕОМ та їх архітектурні особливості.


Вимоги до оформлення реферату

 1. Реферат повинен містити вступ (актуальність теми), виклад основного матеріалу, висновки.

 2. Обсяг реферату не менше 15 сторінок формату А4.

 3. Поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм.

 4. Титульний лист реферату оформити згідно поданого нижче зразка.

 5. Текст реферату відформатувати за допомогою власних стилів згідно таблиці (стиль Абзац створити, а Заголовок 1 і Заголовок 2 налаштувати).


 6. Посилання в тексті на використані джерела (номер джерела, сторінка) подаються у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 25].


Зразки стилів (Заголовок 1, Заголовок 2, Абзац)


1. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

1.1. Книга – велике творіння людського генія

Винахід друкарського станка став поворотним пунктом в історії світової цивілізації, і за більше ніж п’ять століть, що пройшли з того часу, друкарські вироби зайняли таке місце в духовному житті людей, що за силою впливу їх навряд чи можна порівняти з іншими засобами комунікації.


Параметри налаштування стилів


Стиль

Абзац

Заголовок 1

Заголовок 2

Шрифт

Times New Roman

Times New Roman, напівжирний,
усі літери великі

Times New Roman, напівжирний

Кегль

14

14

14

Міжрядковий інтервал

1,5

1,5

1,5

Абзацний відступ

1,2 см

0

1,2 см

Вирівнювання


По ширині

По центру

ВлівоЗразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кіровоградський державний педагогічний університет


імені Володимира Винниченка


Кафедра видавничої справи та редагування
СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ
ТА ПЕРЕВІРКИ ОРФОГРАФІЇРеферат

з основ інформаційних технологій у видавничій справі

Козаченко Олени Юріївни,

студентки 13 групи

факультету філології та журналістики


Науковий керівник

Баранюк Олександр Филимонович,

к. т. н., доцент

Кіровоград – 2012