sotrud.ru 1

Урок засвоєння нових знань

Мета: оволодіння учнями новими навичками, матеріалом та новими способами діяльності .

Структура

1.

Органiзацiйний момент.
2.


Підготовка до сприйняття матеріалу або актуалiзацiя опорних знань, умінь, уявлень та життєвого досвіду.
3.

Мотивація навчальної діяльності .
4.

Оголошення теми, мети, завдань уроку.
5.

Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння).
б.

Осмислення нових знань, умiнь.
7.

Закріплення, систематизація та узагальнення.
8.

Контрольно-коригувальний етап.
9.

Підбиття підсумків уроку.
10.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.Найчастіше таким уроком є вступний урок курсу (теми, роздiлу), коли вiн незначною мiрою пов’язаний з темою попереднього уроку. Також доречно обрати тей тип у випадку, коли зміст матерiалу складний, об’ємний, містить значну кiлькiсть нових понять i положень.

Може використовуватись пояснювально-iлюстративний, проблемний виклад. Заняття можна провести у формi бесіди, лекцiї, уявної подорожi чи екскурсiї, відео уроку, навчальної конференцiї з пiдготовленими доповiдями (повiдомленнями) учнiв. Пiд час проведення уроку доречнi конспектування, складання тез, опорних схем, робота з пiдручником, картою, довiдниками тощо. Головне — щоб вивчення нового матерiалу учнями вiдбувалося не пасивно, а в ходi різноманітної активної пізнавальної дiяльностi.

Урок формування та вдосконалення вмiнь i навичок

Мета: закрiллення й усвiдомлення ранiше засвоєного матерiалу (знань, умiнь, навичок) i формування нових навичок та вмiнь.

Основою такого уроку можна назвати тренування в рiзних варiантах, яке вимагає вiд учня перенесення знань i вмiнь у новi, нестандартнi ситуацiї. Для проведення таких урокiв використовується практична робота. У педагогiчнiй лiтературi саме цей тип уроку рекомендується як найбiльш доречний для таких предметiв, як фiзика, хiмiя, бiологiя i, звичайно, географiя. Практичнi роботи в значнiй кількостi представленi у навчальних програмах, та й практичнi завдання (особливо з картою) є невiд’ємною складовою фактично кожного уроку географiї.

Структура

1.

Органiзацiйний момент.
2.

Актуалiзацiя опорних знань та їх коригування. Повiдомлення теми й мети.
3.

Мотивацiя навчальної дiяльностi.
4.Вступнi вправи (можуть поєднуватись iз поглибленням або вивченням

невеликих порцiй нового матерiалу та ознайомленням з правилами,

алгоритмами виконання певних дiй).
5.


Пробнi та тренувальнi вправи (використання вивченого в стандартних

умовах).
б.

Творчi вправи.
7.

Пiдсумки уроку.
8.

Домашнє завдання.
Змiст урокiв цього типу має значнi можливостi для великої варiативностi завдань i тому сприяє диференцiацiї та iндивiдуалiзацiї навчання.

Уроки формування та вдосконалення вмiнь i навичок можуть проводитись у виглядi iгор, змагань, уявних експедицiй тощо та поєднувати й iндивiдуальнi, i фронтальнi, i груповi методи роботи.

Урок закрiплення знань, умiнь i навичок (уроки повторення)

Мета: повторення та закрiплення, уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умiнь i навичок.

На жаль, чинними програмами не видiлено часу на спецiальнi уроки повторення й закрiплення. Як правило, вчителi проводять такi уроки наприкiнцi вивчення великих роздiлiв, на початку навчального року або пiд час пiдготовки до iспитiв. Значний обсяг матерiалу, що виноситься на повторення, дає змогу урiзноманiтнити форми роботи та сприяти пiдвищенню зацiкавленостi учнiв до винчення предмету.


Особливiстю й одночасно складнiстю цього типу урокiв с вмiння визначати обсяг навчального матерiалу, видiляти головнi iдеї, поняття, правила й добирати вiдповiднi завдання.

Структура
1.

Повiдомлення теми, мети уроку.
2.

Мотивацiя навчальної дiяльностi.
3.

Повторення основних понять теми.
4.

Повторення основних закономiрностей, правил теми.
5.

Виконання практичних завдань на повторення й закрiплення основних умiнь i навичок.
б.

Пiдсумки уроку.
7.

Домашнє завдання.
Урок систематизації й узагальнення знань

Мета: встановлення рiвня оволодiння учнями основними теоретичними знаннями, повторення, бiльш глибоке осмислення навчального матерiалу, приведення його до певної системи.

Структура
1.

Повiдомлення теми, мети уроку.
2.

Мотивацiя навчальної дiяльностi.
3.

Відтворення та коригування опорних знань.
4.

Узагальнення та систематизацiя понять.
5.

Засвоєння провiдних iдей i теорiй на основi широкої систематизацiї.
б.

Пiдсумки уроку.
7.

Домашнє завдання.
Для систематизацiї та узагальнення видiляються ключовi питання вiдповiдного курсу. Увага звертається на знаходження та розкритгя в уже вивченому матерiалi закономiрностей, логiчно-наслiдкових зв’язкiв, глибокої сутностi процесiв та явищ; на перехiд вiд окремих до бiльш широких узагальнень. Слiд звернуги увагу на те, що систематизацiя передбачає певну форму вiдображення окремих фактiв у певнiй системi взасмозв’язкiв — схему, узагальнюючу таблицю тощо. У жодному разi не можна вважати систематизацiєю просте вiдтворення окремих фактiв або дiй наприкiнцi вивчення теми. Це буде просте повторения.

Урок такого типу може проходити у формi оглядової лекцiї, бесiди, опитування й виконання системи завдань та iн.

Урок перевiрки та коригування знань, умiнь i навичок


Мета: перевiрка якостi та мiцностi засвоєного матерiалу, сформованостi умiнь i навичок; внесення коректив.

Структура

Структура


Повiдомлення теми, мети уроку.


Мотивацiя навчальної дiяльностi.


Перевiрка знання фактичного матерiалу та основних понять.


Перевiрка глибини усвiдомлення знань.


Використання знань у стандартних умовах.


Використання знань у змiнених умовах.


Збiр виконаних завдань (їх перевiрка, оцiнювання, аналiз, як правило, виконуються до наступного уроку).


Пiдсумки уроку.

Домашнє завдання.
1..

Такi уроки проводяться наприкiнцi вивчення теми, роздiлу й виконують цiлу низку функцiй: контролюючу, навчальну, виховну, діагностуючу та iн.

Уроки перевiрки можуть бути органiзованi досить рiзноманiтно (у виглядi iгор-змагань, аукцiонiв, огляду знань тощо), мають широкi можливості для поєднання i iндивiдуальної, i групової роботи.