sotrud.ru 1

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2010-2011 н. р.


11 клас

І. Тестові завдання: (у кожному одна правильна відповідь – 1 бал)

1. Лінія, на якій Сонце перебуває в зеніті 22 грудня, називається:

а) екватором; б) полярним колом; в) тропіком.

2. Площа поверхні Земної кулі становить:

а)
149 млн. км2; б) 510 млн. км2; в) 361 млн. км2.

3. Океанічна земна кора не має:

а)
гранітного шару; б) осадового шару; в) базальтового шару.

4. Первинною причиною широтного переміщення повітряних мас впродовж року є:

а)
нахил осі Землі; б) швидкість обертання Землі; в) форма Землі.

5. Найближче до північного полюса знаходиться точка України:

а)
на мисі Сарич; б) на мисі Тарханкут; в) біля с. Грем’яч.

6. Якими були причини перших еміграцій до Америки в кінці ХІХ – на початку ХХ століття:

а)
релігійні; б) економічні; в) політичні.

7. До членів НАТО не належить:

а)
Польща; б) Франція; в) Австрія.

8. Яке з тверджень є правильним:

а)
Канада – колонія Великої Британії; б) Папуа Нова Гвінея – нова індустріальна країна; в) Китай є постійним членом Ради безпеки ООН.

9. Орні землі у загальній структурі земельних угідь світу становлять:

а)
30%; б) 11%; в) 23%.

10. Найбільшими запасами вугілля володіють:

а)
ПАР, Німеччина, Польща; б) КНР, США, Росія;

в) Індія, Україна, Франція.

11. До постійних вітрів належать:

а) бризи; б) східні; в) пасати; г) мусони; д) південно-західні.


12. Солоність води у Світовому океані безпосередньо залежить від:

а) переважаючих вітрів; б) співвідношення кількості опадів і величини випаровування; в) океанічних течій; г) притоку річкових вод; д) складу гірських порід дна.


II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )


 1. Назвіть області України, які розташовані на обох берегах Дніпра.

 2. Що вигадали мешканці Гімалаїв, щоб прискорити танення снігів навесні на власних полях?

 3. Назвіть географічні об’єкти, через які проходить межа між Європою і Азією.

 4. Назвіть п’ять країн, які мають найбільшу кількість населення у світі.

 5. Що таке комбінування? Для яких галузей промисловості воно найбільш характерне?

 6. Де більше діючих вулканів – на суходолі чи на дні океану?ІІІ. Теоретичні (творчі) завдання (повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

1. Назвіть форми міжнародних економічних зв’язків. Охарактеризуйте участь України в різних формах міжнародних економічних зв’язків.

2. Що таке сейсмічні пояси? Наведіть приклади, що підтверджують їх існування.


ІV. Практичні завдання (повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)

 1. Обчисліть річне сальдо міграцій, якщо на початку року в країні проживало 7 млн. осіб, наприкінці року – 8,5 млн. осіб, а природний приріст населення за рік склав 26‰.

2. Нанесіть на контурну карту:

 • нові індустріальні країни Азії та назвіть причини їх швидкого економічного зростання;

 • кордони і столиці держав (10 на вибір), які, на вашу думку, є найважливішими економічними партнерами України у світі;
 • кордони держав з різними типами відтворення населення (по три за вибором).Загальна сума – 60 балів


Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2010-2011 н. р.


10 клас

І. Тестові завдання: (у кожному одна правильна відповідь – 1 бал)

1.  Штаб-квартира блоку НАТО знаходиться у:

а) Нью-Йорку; б) Брюсселі; в) Страсбурзі.

2. До членів НАТО не належить:

а) Польща; б) Франція; в) Австрія.

3. Серед монархій у світі є такі країни:

а) США; б) Ірак; в) Іспанія.

4. Це твердження є правильним:

а) Канада – колонія Великої Британії; б) Папуа Нова Гвінея – нова індустріальна країна; в) Китай є постійним членом Ради безпеки ООН.

5. Несправжня урбанізація найбільше виражена в країнах:

а) Західної Європи; б) Пн. Америки; в) Пд. Азії.

6. Три з п’яти найбільших мегалополісів світу розміщені в:

а) Західній Європі; б) Пн. Америці; в) Пд. Азії.

7. До алтайської мовної сім’ї належать такі народи:

а) таджики; б) індуси; в) туркмени.

8. Половину світового видобутку бокситів дає:

а) Австралія; б) Угорщина; в) США.

9. Орні землі в загальній структурі земельних угідь світу становлять:

а) 30%; б) 11%; в) 23%.

10. Форма державного устрою, за якою територія держави не має у своєму складі утворень, що самостійно управляються:

а) унітарна держава; б) федеративна держава; в) республіка.

11. Найбільшими запасами вугілля володіють:

а) ПАР, Німеччина, Польща; б) КНР, США, Росія; в) Індія, Україна, Франція.

 1. До країн, що входять у десятку найбільших за чисельністю населення, належать:


а) Індонезія; б) Східний Тімор; в) Ісландія; г) Канада.


II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )
 1. Назвіть головні причини вічного холоду в Антарктиді.


 2. Поясніть, у яку пору року бувають опади в області середземноморського типу клімату.

 3. Перелічіть відомі вам міжнародні організації. На які групи за виконуваними функціями їх можна поділити?

 4. Що таке мегалополіс? Назвіть найбільші мегалополіси світу.

 5. Як називається форма правління, при якій монарх – глава церкви? У якій країні така форма правління? Які форми правління вам ще відомі?

 6. Назвіть країни, для яких характерна планова економіка.ІІІ. Теоретичні (творчі) завдання (повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

 1. Що називається рекреаційними ресурсами? На які види вони поділяються? Охарактеризуйте рекреаційні ресурси Київської області.

 2. Що таке урбанізація? Які вона має загальні риси у всіх країнах світу? Дайте визначення поняттям «субурбанізація», «рурурбанізація», «хибна урбанізація» та вкажіть, для яких типів країн і чому характерні ці явища.ІV. Практичні завдання (повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)
 1. Відомо такі дані про населений пункт за рік: кількість населення на початок року становила 241,4 тис. осіб, кількість народжених за рік – 3380 осіб, а померлих – 2680 осіб; за рік на постійне місце проживання прибуло 1800 осіб, а вибуло в інші населені пункти 600 осіб. На основі наведених даних визначте кількість жителів населеного пункту на кінець року, коефіцієнти народжуваності та смертності, а також тип відтворення населення.


 2. Нанесіть на контурну карту:

 • кордони і столиці держав, що належать до різних форм державного правління (по дві за вибором);

 • кордони і столиці держав, що належать до різних форм державного устрою (по дві за вибором);

 • кордони та столиці п’яти держав, де кількість населення перевищує 100 млн. чол.Загальна сума – 60 балів


Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2010-2011 н. р.


9 клас

І. Тестові завдання: (у кожному одна правильна відповідь – 1 бал)

1. Територіальна організація суспільства (особливості розміщення насе­лення й господарства) є для соціально-економічної географії:

а) предметом вивчення; б) об’єктом вивчення; в) засобом вивчення.

2. Економічний або статистично-галузе­вий напрям досліджень започаткував у науці:

а) П. Чубинський; б) В. Григорович-Барський; в) С. Рудницький.

3. Соціально-економічна географія тісно пов’язана з такою наукою про зміни чисельності населення, як:

а) економіка; б) демографія; в) палеогеографія.

4. На початку 20-х років ХХ століття українські землі, які стали складовою частиною СРСР, були поділені на:

а) воєводства; б) полки; в) губернії.

5. На зростання механічного приросту населення впливає:

а) народжуваність; б) смертність; в) імміграція.

6. Середня тривалість життя в Україні для осіб обох статей становить:

а) 68 років; б) 63 роки; в) 73,5 року.

7. Постійні внутрішні міграції в нашій країні останнім часом в основному (40%) спрямовані:

а) з міста в село; б) між селами; в) з малих міст у великі.


8. Якими були причини перших еміграцій до Америки в кінці ХІХ — на початку ХХ століття:

а) релігійні; б) економічні; в) політичні.

9. До енергетичних мінеральних ресурсів належать:

а) фосфорити; б) сірка; в) нафта.

10. Яка область займає найменшу площу:

а ) Чернівецька; б) Волинська; в) Закарпатська; г) Тернопільська.

11. Які територіальні одиниці не мають чітких меж:

а) області; б) адміністративні райони; в) історичні землі; г) соціально-економічні райони.

12. Рівень урбанізації в Україні становить:

а) 48%; б) 68%; в) 78%; г) 90%.


II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

 1. Яка кількість адміністративних областей знаходиться на території України? Назвіть найбільшу та найменшу області.


 2. Які з перерахованих міст не є обласними центрами України: Ковель, Луцьк, Сімферополь, Ужгород, Севастополь, Хмельницький?

 3. Що таке температурна інверсія? Для яких районів України вона характерна?

 4. У якій природній зоні Євразії завдяки теплій та вологій зимі поряд з породами, які скидають листя на зиму, ростуть вічнозелені дерева і чагарники?

 5. Назвіть етнографічні групи українців, що живуть на Поліссі.

 6. За якою ознакою можна визначити, що недалеко від вас у відкритому океані знаходиться атол.ІІІ. Теоретичні (творчі) завдання (повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

 1. Визначте позитивні і негативні аспекти економіко-географічного та геополітичного положення України. Яке їх співвідношення? Наскільки воно залежить від умілої політики держави? З’ясуйте, що в оцінці економіко-географічного і геополітичного положення не залежить, а що залежить від її громадян і влади.


 2. Охарактеризуйте національний та етнічний склад населення України. Поясніть причини строкатого національного складу населення нашої держави.ІV. Практичні завдання (повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)

1. Населення міста в минулому році складало в середньому 76 тис осіб. За рік у місті народилося 2175 осіб, а померло – 656 осіб. Обчисліть і проаналізуйте показники природного руху населення.

2. Нанесіть на контурну карту: три адміністративних центри облас­тей України, які є найбільшими містами (з населенням від 500000 до 1000000 чол.); загальну густо­ту населення цих областей спосо­бом штриховки (за шкалою: по­над 100 чол/км2, 60-100 чол/км2, менше 60 чол/км2); співвідно­шення міського і сільського на­селення в цих областях (при­близно) способом картодіаграм.


Загальна сума – 60 балів


Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2010-2011 н. р.


8 клас

І. Тестові завдання: (у кожному одна правильна відповідь – 1 бал)

1. Вкажіть, у якому році завершилося формування державної території України:

а) 1939; б) 1945; в) 1954.

2. Вкажіть регіон України, де у структурі населення, за даними останнього перепису 2001 р., переважають росіяни:

а) Донецька область; б) АР Крим; в) Одеська область.

3. Україна розташована у:

а) центральній частині Євразії; б) центральній частині Європи; в) західній частині Європи.

4. Найближча до північного полюса точка України знаходиться:

а) на мисі Сарич; б) на мисі Тарханкут; в) біля с. Грем’яч.

5. Найвіддаленіша від 180-го меридіана точка України знаходиться:

а) біля с. Соломонове; б) біля с. Червона Зірка; в) на мисі Тарханкут.


6. Картографічну проекцію, при якій Земля проектується на площину, називають:

а) циліндричною; б) азимутальною; в) конічною.

7. На картах, створених у рівновеликих проекціях, не спотворюються:

а) форми; б) довжини ліній; в) площі.

8. Загальногеографічні карти масштабу в 1 см – 1 км називають:

а) оглядовими; б) фізичними; в) топографічними.

9. Тріщину в центральній частині серединного океанічного хребта, куди підходять потоки магми, називають:

а) западиною; б) жолобом; в) рифтом.

10. Кіммерійська тектоно-магматична епоха відповідає у часі:

а) кайнозойській ері; б) архейській ері; в) мезозойській ері.


 1. На скільки відрізняється київський час від місцевого часу на меридіані 60° сх. д. ?

а) «літній» на дві години; б) поясний на три години; в) поясний на чотири години; г) поясний на одну годину; д) «літній» на одну годину.

12. На скільки віддалене від північного полярного кола місто Чернігів, якщо його широта становить 51,6° пн. ш.?

а) 6654 км; б) 1165 км; в) 1654 км; г) 2554 км.


II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

 1. Хто й коли першим максимально наблизився до центру Землі? На якій відстані він був від нього?

 2. Через який материк можна провести найбільшу кількість меридіанів? Чому?

 3. Чи є на земній кулі географічні об’єкти, які можна визначити тільки за однією координатою? Назвіть їх.

 4. Що досліджують спелеологи? Чим спричинене виникнення об’єктів їхніх досліджень? Чи є в Україні ці об’єкти?
 5. Ким і коли був створений перший глобус? Які материки (частини світу) були на ньому відсутні?


6. Яка відмінність між магнітним меридіаном і дійсним меридіаном?


ІІІ. Теоретичні (творчі) завдання (повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

1. Які постійні вітри існують на Землі? Як вони впливають на клімат тих територій, де вони дмуть?

2. Доведіть наявність відмінностей у визначенні географічних і прямокутних координат.


ІV. Практичні завдання (повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)

1. На топографічній карті масшта­бу 1:10000 у квадраті 66 – 15 по­значені колодязь та пам'ятник, які мають такі плоскі прямо­кутні координати: колодязь – Х = 6066800, Y = 4315600, пам'ят­ник – Х= 6066480, Y = 4315300. Накресліть квадрат 66 – 15 та ви­значте відстань на місцевості між зазначеними об'єктами.

2. Нанесіть на контурну карту України й підпишіть:

 • височини: Подільську, Хотинську, Приазовську, Донецький кряж;

 • гори: Кримські, Карпати;

 • низовини: Придніпровську, Поліську, Закарпатську;

 • родовища: залізних руд (Кременчуцьке, Керченське, Криворізьке, Білозерське), калійних солей (Калуське, Стебницьке).Загальна сума – 60 балів


Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2010-2011 н. р.


7 клас

І. Тестові завдання: (у кожному одна правильна відповідь – 1 бал)

1. Лінія, на якій Сонце перебуває в зеніті 22 грудня, називається:

а) екватором; б) полярним колом; в) тропіком.

2. Площа поверхні Земної кулі становить:

а) 149 млн. км2; б) 510 млн. км2; в) 361 млн. км2.

3. Океанічна земна кора не має:

а) гранітного шару; б) осадового шару; в) базальтового шару.


4. Найбільший океан, який, згідно з гіпотезою дрейфу материків А. Вегенера, існував у минулому, мав назву:

а) Пангея; б) Панталас; в) Мегагея; г) Тетіс.

5. У тридцятих широтах Земної кулі панує атмосферний тиск:

а) високий; б) середній; в) низький.

6. Первинною причиною широтного переміщення повітряних мас впродовж року є:

а) нахил осі Землі; б) швидкість обертання Землі; в) форма Землі.

7. Які глибини має шельфова зона Світового океану?

а) 0 – 1000 м; б) 0 – 200 м; в) 200 – 2000 м.

8. Живі організми поверхневого шару води Світового океану, які пасивно переносяться хвилями, називають:

а) бентосом; б) планктоном; в) нектоном.

9. До загальних закономірностей географічної оболонки не належить:

а) цілісність; б) широтна зональність; в) сонячна активність.

10. До найбільших зональних природних комплексів Землі належить:

а) географічні пояси; б) висотні пояси; в) кліматичні пояси.


 1. До проявів дії внутрішніх сил Землі можна віднести:

а) вивітрювання; б) материкове зледеніння;

в) повільні коливання ділянок земної кори; г) карст.

12. На якому меридіані знаходиться місто Київ?

а) 31° сх.д. б) 31° зх.д. в) 31° пн. д.


II. Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )
 1. Ким і коли був створений перший глобус? Які материки (частини світу) були на ньому відсутні?


 2. Яка відмінність між материковою і океанічною земною корою? Яка потужність земної кори на суші і під океаном?

 3. Розподіліть природні комплекси (ПК) на зональні та азональні: природні зони, материки і океани, природні країни, географічні пояси.


 4. Назвіть чинники, які впливають на формування клімату.

 5. Чи можна сховати найвищу вершину суходолу в океані? Якщо так, то у якому і де?

 6. Який клімат території, що має такі особливості: лежить в області високого атмосферного тиску; опадів мало (менше 100 мм); середня січнева температура повітря 10С, а липнева 38С.ІІІ. Теоретичні (творчі) завдання (повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)

 1. Що таке географічна карта? Дайте характеристику географічних карт за охопленням території, змістом і масштабом. Наведіть конкретні приклади.

2. Дайте характеристику островів Океанії за їх походженням. Як впливає походження островів на особливості їх органічного світу; на життя і діяльність місцевого населення?


ІV. Практичні завдання (повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)

 1. Заповніть таблицю.

Показники

Одиниці вимірювання

Прилади для вимірювання

Температура повітряАтмосферний тискАбсолютна вологістьГлибина морів та океанів

Сила землетрусівВідносна вологість2. Дві точки на земній поверхні мають такі географічні координати: Т1 (52° пд. ш. і 32° зх. д.); Т2 (14° пд. ш. і 32° зх. д.). Визначте відстань між ними у кілометрах.

Загальна сума – 60 балів