sotrud.ru 1

5. Класифікація карт. За характером походження: 1) рівновеликі проекції (сохр площ, іскаж форми об'єкта). 2) рівнокутні проекції (сохр кутів, масштабів, довжин в усіх напрямках і площі малих об'єктів). 3) довільні проекції (спотворення за все, серед них виділяють - Еквідистанційна тобто сохр масштабу в якому то напрямі.


6. Математична основа карт. Картограф-я проекція - математично опр спосіб зображення поверхні еліпсоіда на площині - встановлює аналітичну зав-ть між геогр координатами точок земної еліпсоіда і прямокутними координатами тих же точок на площині. Головний масштаб - дорівнює масштабу моделі земної еліпсоіда, зменшення в заданому відношенні для изображ-я на площині та ін масштаби зв - приватними (гол масштаб азимутальних пр-й-точка пересіч-я осьового меридіана з екватором). На картах охоплюють великі простір гол масштаб сохр на одній з точок - лінії нульових спотворень (крім рівнокутні проецій).


9. Загальновживані проекції для карт світу, півкуль материків, росії. Півкуль: поперечна рівновелика проекція Ламберта?, Екваторіальна азимутальна Еквідистанційна Постіль, Екваторіальна азимутальна Гінзбурга, рівнокутні екваторіальна стереографічні азимутальна; Росії: нормальна конічна Коврайські, проекція Кросовіного, Коса перспективно-циліндрична Соловйова, Коса азимутальна Цниигаик (прямий меридіан), Видозмінена Поліконічна Самсонова; Миру : Поліконічна Цниигаик (для визначення), Нормальна рівнокутні циліндрична Меркатора, Довільна рівновелика Аітова Гамеро.

13. Способи зображення рельєфу. 1-Лінійний (ізолінії), 2-гіпсометричний (забарвлення проміжків між опр висотними шарами встановленими для них квітами, 3-відмивання (виділяє структуру і спрямованість рельєфу) - пластичні, 4-перспективне (виразне). Ізогіпс - непостійне ізм висоти (200 - 400-1000-1500, відносні та абсолютні).

8. Клас-я проекцій по виду паралелей і меридіанів. 1) циліндричні, 2) конічні (паралелі-дуги концентричних кіл, а меридіани їх радіуси), 3) азимутальні. - НОРМАЛЬНІ. По виду нормальної сітки розрізняють: Псевдоціліндріческіе-у них паралелі прямі, параллейние один одному, а меридіани криві симетричні відносно середнього прямолінійного меридіана; Псевдоконіческіе-у них паралелі - дуги концентрич-х кіл, а меридіани криві симетричні відносно середнього прямолінійного меридіана; Поліконічна-униз паралелі - дуги ексцентричних кіл з центрами на середньому прямолінійному меридіані, а меридіани - криві симетрично-е щодо середнього меридіана. Бувають і ін: Поперечні - вісь циліндра лежить в площині екватора, а площину стосується кулі в одній з точок екватора; Косі-вісь циліндра або конуса утворює з полярною віссю гострий кут, а площину стосується кулі в будь-якої точці між полюсом і екватором. Серед азимутальних виділяють перспективні проекції: ортографической (точка зору видалена у нескінченність і проектування провадиться пучком параллейних променів); стереографічні (точка зору розташовується на поверхні земної кулі й діаметрально протилежна точці дотику картинної площини); Центральні (точка зору нах у центрі кулі).


17. Географіч атласи. Це систематич-е збори географ-х карт, виконаних за загальною програмою як цілісне произв-е. Клас-я атласів по території: 1) Атласи світу. 2) А окремих д-в. 3) А частин д-в. За змістом: 1) А общегеограф-х карт. 2) фізико-географ-е А а) вузькогалузеві содерж однотипні карти, б) комплексні галузеві содерж різноманіт-е, але взаємодоповнюючі карти будь-якого природного яв-я, в) комплексні, що показують ряд взаимосвяз-х природних яв-й (морський атлас ). 3) Соціально-економічні А. 4) Загальні комплексні А (національні А окремих країн). За призначенням - туристич-е, військові.

15. Картографічна генералізація. Це відбір головного, сущ-го і його цілеспрямоване узагальнення, що має на увазі картинки-е на карті тієї чи іншої частини дійсності в її основних, типових рисах і особливостях відповідно до призначення, тематику і масштаби карти. Одні й ті ж об'єкти або їх св-ва по різному оцінюються для различ ландшафтів (колодязі искл в тпокартах централ-х районів важливі для районів пустелі). Г прояв-ся: в узагальненні обрисів картогрф-х об'єктів, в узагальненні їх кол-й хар-ки, в узагальненні якісної хар-ки, у відборі картограф-х об'єктів, у переході від простих об'єктів до їх збірних знач-м.

16. Типи геогр карт. 1) Приватні (галузеві) - карта окремої галузі пром-ти. 2) Загальні - для загальної хар-ки яв-я. 3) Аналітичні-дають конкретні хар-ки картограф-х яв-й - природних і соціально-економiчного-х. 4) Синтетичні - (аналітичні і загальні) наприклад карти климатич-го районування з виділенням клімат-х областей за сукупністю декількох показників. 5) Комплексні - показують кілька взємопов'язані яв-й, кожне в своїх показниках (багатогалузеві карти).

14. Написи на геогр картах. Підписуються окремі ел-ти карти (назви), пояснювальні підписи - географіч терміни опр рід геогр об'єкта (море, гора, станція); вказівку якісних особливостей об'єктів, що не відображаються ум знаками (порода лісу); колич-е хар-ки об'єкта (висота , товщина, кількість будинків); обознач хронологічних рамок або дат подій; пояснення до ліній руху та знаків переміщення; власні імена і наз-я (прізвища, зв караблей). Написи збагачуючись карту, але можуть погіршити її читаність. Відбір написів опр назнач, тематикою та масштабом карти. Написи розрізняються за шрифтом, нахили, заголовні і прописні літери, колір.

21. Зв’язок з ін науками. Картографія в системі наук: 1) науки соц-екон змісту 2)картографічне екологування 3)астрономогедезичний цикл 4) математичні науки 5) техніка і автоматизація 6)дистанційне зондування 7)інформатика 9) мистецтво

1.Карта, план, схема. Карта - це зменшене зображення поверхні небесних тіл і небесної сфери, що зображене за мат законами на площині і що через обрану систему умовних позначень показує розміщення і властивості об’єктів, що пов’язані з цими об’єктами. План – детальне зображення певної території. Схематизація – вилучення другорядних деталей та представлення картографічного зображення у спрощеному вигляді. Види кар-х творів: 1) за розміром зображення: а) світу б)півкуль в) суші г) світового океану. 2) за масштабом: а)великомасш. б) середньо... в) дрібно... 3) за призначенням: а) науково-довідкові б) навчальні в) морські г)навігаційні д) туристичні тощо.

10. Способи картографіч зображення. 1) спосіб значків-для передачі яв-я локалізованих по пунктах значки бувають: геометричними, літерними, наочними. 2) спосіб лінійних знаків - для передачі ліній в геометрич-му розумінні (вододіл, кордонів, телеграф) і для об'єктів лінійного протягу, що не виражаються за своєю шириною в масштабі карти (дороги). 3) спосіб ізоліній - криві пороходящіе на карті по точках з однаковими значеннями кол-го показника, що характеризує картографується яв-е. За допомогою ізоліній показують: 1-ізм величини яв-й у часі, 2-переміщення яв-й, 3-час настання яв-й, 4-повторюваність яв-й. 4) спосіб якісного фону - показує районування території за тим або іншим природним, економічним, політико-адмін-м ознаками (грунтовий покрив). 5) З локалізованих діаграм - для хар-к сезонних та ін періодичних яв-й, їх ходу, величини, продовжить-ти тощо (річний хід t). 6) Точковий - для картографування масових розосереджених яв-й (населення). 7) ареалів - площа розповсюдження будь-якого яв-я, позначу-я лініями, крапочками, штрихуванням та ін 8) Знаків руху - для показу різних переміщень, які відносяться як до області природних яв-й, картинки-я векторами различ форми, кольору . (Морські течії, вітер). 9) Картодіаграми - спосіб изображ-я розподіль-я будь-якого яв-я за допомогою діаграм размещ-х на карті. 10) Картограми - картинки-а середньої інтенсивності якого або яв-я в межах опр територіальних од.


19. Складання та виготовлення карт. Традиційна тих-я: 1-редакційна підготовка, 2 - складання (складеного оригіналу) а) математична основа, б) тематичний зміст, в) підписи, г) редакторський перегляд, каріктура, виправлю-я складеного оригіналу. 3 - оформлення а) фотографує-е складових оригіналів, б) виготовлення копій на пластику, в) гравірування, видання видавничого оригіналу, г) копіювання, виготовлення суміщених позитивів, д) друк штриховий проби, е) перегляд, каріктура, ж) виготовлення макетів фонової забарвлення, 4 - виготовлення позитивів фонових ел-в. 5 - виготовлення робочих позитивів. 6 - друк барвистої форми. Комп'ютерна тих-я: 1 - редакційна підготовка. 2 - складацької-оформлювальні роботи. а) сканування, масштабування, зшивання фрагментів, б) вибір цифрових шрифтів, в) оформлення ум знаків, розробка шаблону, г) оформлення картки за допомогою графич-й програми, виготовлення роздруківок, д) редакторський перегляд, каріктура, е) підготовка файлів для друку. 3 - виготовлення фотографій за кольорами. 4 - друк барвистої форми. Технічні прийоми складання карт по трад.-й тех-і: 1 - редакційна підготовка. програми карти: а) призн-ті карти, б) вибір мат-й основи, в) зміст карти, вибір способів зображення, г) карторграф-е джерела, д) вказівки по генерализуется-і, е) технологія складання. Вибір і розрахунок картографіч-й проекції: будується піт координатами вузлових точок перетину паралелей і меридіана за допомогою електро-кардінатографа. Тематичний зміст наноситься за елементами: 1) гідромережа 2) нас пункти 3) дорожня мережа 4) рельєф 5) межі 6) зміст за тематикою 7) написи.

20. Картографічний метод дослідження. - Загальне ознайомлення з місцевістю, яв-ми, об'єктами за картками, --- орієнтування по картах, --- використання карт в якості основи для інженерного проектування (транспортного, гидротех-го), --- застосування карт для наукового аналізу, изуч -я і пізнання яв-й.

4. Картогр як галузь науки, тех.. Картог-я - галузь науки й вир-ва, що включає вивчення, створення й використання карт-х творів. Задача кар-ї: відображенняй дослідження просторового розміщення поєднань та взаємозв’язку явищ природи й сус-ва за доп особливих знакових моделей кар-х зображень. Структура кар-ї вкл розгалужену систему наукових та технічних дисциплін.


21. Способи роботи з картами. 1) изуч карт без перетвор-я, 2) перетвор-е в більш зручну форму для дослідження, 3) розкладання картограф-го изображ-я на складові, 4) порівняння карт різної тематики для встановлення зв'язку і закономірностей, 5) зіставлення різночасових карт , 6) изуч карт аналогів для виявлення загальних закономірностей поширення яв-й.

23. Картографія та геоінформатика. Г як наука изуч природні та соц-но-економiчного-е геосистеми за допомогою комп'ютерного моделювання, на основі баз даних і баз знань, техніки зберігання, збору перетворення виробничо координованих даних. Г-е картограм-е це автоматизоване картограф-е на основі геогр-х информац-х систем (ГІС). ГІС - це системи здатні реалізувати збір, систематизацію, обробку, оцінку, зберігання, відображені дані як засіб інформації. Геоіконіка - займається конструюванням і розробкою методів использ-я геоізображ-я. У наст-й час важливим завданням яв-ся побудову єдиного геоінфор-го простору

5. Елементи карти. 1) Картографічне зображення – основні елементи будь-якої карти. Застосовані умовні позначення передають зміст карти. Елементами карти є групи об’єктів, які розрізняються за притаманними їм ознаками. 2) мат основа (картографічні проекції) 3) геодезична основа 4) масштаб - це ступінь зменшення ліній на карті, щодо горизонтальних проекцій цих ліній на місцевості. 5) легенда – є систематичним зведенням використаних на карті умовних позначень і текстових пояснень, що розкривають зміст цих позначень. 6)допоміжне оснащення – це елементи карти, які полегшують користування нею. 7) додаткові дані – доповнюють або пояснюють її зміст, тематично пов’язані з останнім.

9. Значковий спосіб. Застос для показу обєктів, які не вираж вмасшт карти, але локалізовані до певних масштабних пунктів. Вони можуть нести на собі і кількісні і якісні ознаки об’єкту. Види: 1)абстрактні (мають правильну геометричну форму, не показують ніяки прикмети об’єкта) 2)наглядні (дають якісні конкретні уявлення про об’єкт) 3) буквений. (одна дві чи декілька початкових літер або прийняте скорочення назви певного об’єкта)10. Лінійні знаки. Використ для зобр реальних чи абстрактних обєктів, які мають витягнутий вигляд і локолізовані по лініях (дорога, кордони). Вони можуть показувати кількісні і якісні ознаки (напр.: течії океану). Ці знаки позамасштабні. Знаки руху. Вик-ся для зображення на карті просторових переміщень прир чи соц-екон явищ (експедиція, течія, міграція птахів, військові фронти, атмосф фронти) Можемо показувати смуги грузопотоку (вик-ся на спеціальних картах)
6. Генералізація – це відбір і узагальнення об’єктів, що показ на карті відповідно від її масштабу, від змісту, особливостей території, що картографується. Фактори, що на неї впливають – 1)її призначення 2) масштаб 3) тематика карти (яких більше потрібно об’єктів) 4)особливості об’єкту, який кар-ся і особ-ті рельєфу, що зображений. 5) вивчення ген-ї 6) оформлення тер-ї. Види: 1) змістова (робота над змістом карти, відбір і узагальнення об’єктів) 2) геометрична (узгодження змісту карти з графічним зображенням поданих на карті обєктів)
11. Спосіб ізоліній. За доп цього способу на карті показ об’єкти безпосереднього розповсюдження. Вони можуть показувати реальні і абстрактні явища (річний стік Дніпра). Ізолінії наносяться по точкам спостереження. Ізолінії підписуються, а відстані між ними розфарбовуються. Вирізняють ізолінії, які несуть певну інформацію (напр.: нульова ізолінія) . Ізолінії можуть нести і якісні показник (напр.: показувати ізотерму сер. тепм певним кольором)

14. Спосіб картограм. В картографії на підставі конкретних статис даних по адмін знаках будуються діаграмні знаки, які прив’язані до конкретних територій (напр.: в’їзний та виїзний туризм). Спосіб картодіаграм. Заст для показу сумарної величини якого-небудь об’єкта, його структури або динаміки по одиницях територіального поділу за доп діаграм. Зобр соц-екон об’єкти, одиниці тер поділу. Спосіб локалізованих діаграм. Для кар-го зображення об’єктів та явищ лінійного розповсюдження за доп графіків чи діаграм, які розповсюджені по якихось локалізованих точках.

20. Викор в туризмі. 1) для оцінки природнокліматичних умов. 2) для проведення інвентаризації ресурсів та об’єктів. 3)для проектування конкретних маршрутів 4)для здійснення подорожей активного туризму. 5)для створ тур продукту.
3. Клас тур карт. 1) оглядові тур карти в залежності від масштабу. 2) топографічні карти середньомасштабні від 10000 до 25000. 3)маршрутні карти (карти круїзів, трансп маршрутів, тур маршрути) 4) Плани міст – показ обєкти інфрастр, екскурсій 5) карти для автотуризму 6) тур атласи. Їх на сьогодні небагато. 7)карти інвентаризаційні.
2. Масштаб - це ступінь сменшення ліній на карті, щодо горизонтальних проекцій цих ліній на місцевості. Види: 1) числовий (суцільні горизонталі проведені через 10 м. Балтійська система висот)2)іменований 3) лінійний
17. Допоміжне оснащення – це сукупність елементів, що полегшують читання карти та користування нею. До нього входять: легенда (є систематичним зведенням використаних на карті умовних позначень і текстових пояснень, що розкривають зміст цих позначень), масштаб (це ступінь зменшення ліній на карті, щодо горизонтальних проекцій цих ліній на місцевості), картометричні графіки (напр. для вимірювання крутості схилу), довідкові відомості (напр. про авторів карти), картографічна сітка і мінутна рамка карти. ) Додаткові дані – доповнюють або пояснюють її зміст, тематично пов’язані з допоміжним оснащенням. До них відносяться додаткові карти, графіки, діаграми, фотознімки, малюнки, пояснювальні тексти тощо.
12. Спосіб якісного фону. Вик-ся для показу на картах якісні відмінності, що мають суцільні поширення на тій чи іншій території. Для показу явищ розробили певну систему класифікацій (напр.: кольором, штрихові елементи тощо) Спосіб картограм. В картографії на підставі конкретних статис даних по адмін знаках будуються діаграмні знаки, які прив’язані до конкретних територій (напр.: в’їзний та виїзний туризм)

18. Мат основа відбиває математичні закони побудови карт-го зображення та його геометричні властивості. Її складовою є картографічна проекція (встановлює функціональну залежністьміж координатами точок поверхні земного еліпсоїда та його зображення на площині. Елементами мат осноми є також геодезична основа (це сукупність геодезичних даних, необхідних для створення карт) і масштаб(це ступінь зменшення ліній на карті, щодогоризонтальних проекцій цих ліній на місцевості).


7. Кар-ні знаки. Для створення картографічного зображення вик-ть кар-ні умовні знаки - графічні символи, якими на картах позначають різні об’єкти та їхні х-ки. Завдяки умовним знакам стає можливим зображення будь-якої за розміром території без втрати притаманних їй ознак і збереженням тих обєктів, котрі внаслідок зменшення зображення неможливо було б відтворити на карті.
8. Способи зображення рельєфу. 1) Спосіб горизонталей 2)гіпсометричний спосіб (на дрібномасштабних картах) 3) Спосіб ареалів (Показ ареали прир явищ, рідше соц-екон (ліси, його х-ка), розповсюдження тварин, лікарський рослин) 4) Значковий спосіб (Застос для показу обєктів, які не вираж в масшт карти, але локалізовані до певних масштабних пунктів) 5) Лінійні знаки (Використ для зобр реальних чи абстрактних об’єктів, які мають витягнутий вигляд і локалізовані по лініях (дорога, кордони) 6) спосіб тіньового відмивання (об’ємність рельєфу зображується за допомогою тіней) 7) спосіб фоторельефу сп перспективного зображення (перспективний малюнок великих форм) 9)блок-діаграми (на них перспективний малюнок земної поверхні поєднується з вертикальними розрізами земної оболонки)

16. Історія. 6 етапів: 1) карт зобр у первісному суспільстві (перша карта – на бивні мамонта вибиті певні зображення) 2) карт зобр у стародавні часи (IV ст. до н.е. – V ст. н.е.) (дорожні карти у Вавилоні, Месопотамії, Римі. Клавдій Птоломей – географ, картограф.) 3) – у середньовічні часи (VІ – поч. ХVІІ ст.) (Внаслідок церковної ідеології розвинута Монастирська кар-я – посередині церква. Еталонський атлас –атлас Портоланів) 4) – у нові часи (сер. ХVІІ ст. 1918 р.): а) сер. ХVІІ – 2 пол. ХVІІІ ст. (Карта Польщі 1772р. – італієць Ріцці Дзанноні, Поширений метод ств карт - тренгуляційний) б) кін. ХVІІІ ст. – 1918р. (вигот карти всіх губерній Укр, виготовл атлас Дніпра) 5) – у Новітні часи: а)1918 – 20-ті рр. (У 1918 р. Академія наук ств карти залізн рухів.)б) поч. 20-х р – 1941р. в)1945 – поч. 90-х р. 6) – у незал Україні (в основу карти покладена топографічна карта.Вони кращі для користування. Першими картами були карти окремих областей масштабу 1:200000.

13. Розграфка – поділ великої карти на декілька малих. Принципи розграфки: 1) трапецевидний – в основу беруться тр-ї, які обмежені певними лініями, рамками трапеції 4 град по мерідіану, 6 град по паралелі. 2) прямокутна – поділ карти прямими лініями. Можна чітко стикувати сусідні листи. Карти суші, в основному створені за таким принципом: лінії проводяться через певну к-ть км. Для морських навігаційних розграфок робляться перекриття. З розгр повязане поняття, як номенклатура – система позначення окремих листів багатоместових карт. Укр. попадає на 9 листів мільйонної карти міжнародної розграфки.
Шкали.
Для показу кількісних відмінностей використовуються шкали значків.
4 види: абсолютні, умовні, безперервні, ступінчасті.
В абсолютній лінійний розмір знака чисельно пов'язаний з переданої характеристикою. Лінійні розміри сусідніх значків різні в стільки разів, у скільки разів різняться коріння квадратні з переданих характеристик.
У умовною шкалою такої суворої залежності немає. Існує тенденція: меншій кількості відповідає менший розмір знака і навпаки.
У безперервної шкалою кожен значок показує тільки одне певна кількість. Зі зміною розміру значка змінюється кількість.
У ступінчастою шкалою кожен значок відображає інтервал (ступінь).

Умовні знаки - штучна мова картографії. Їх розробкою займається семіотика.
Функції умовних знаків: показати вигляд об'єкта, показати місце розташування об'єкта.
За побудовою:
1) Внемасштабние передають вид, місце розташування і деякі внутрішні характеристики.
2) Лінійні передають вид, місце розташування і довжину об'єкту.
3) Площадні передають вид, місце розташування, довжину, ширину й площа об'єкту.
Умовні знаки групуються в особливі системи знаків - способи картографічного зображення.
Для відмінності знаків використовуються такі засоби: форма знака, величина, колір, светлота, внутрішній малюнок (структура), орієнтування.

Вибір способів зображення залежить від трьох чинників:

1. Характер локалізації явищ: локальні по пунктах або в точках, на лінії, на площах, суцільного поширення, розсіяного розповсюдження.
2. Передана характеристика: якісна, кількісна.
3. Стан переданого явища: в даний момент часу, в певний момент часу, переміщення явища в просторі, зміна явища в часі.


Картографічна проекція - математично визначений спосіб відображення поверхні еліпсоїда на площині.

Класифікація проекцій за характером спотворень
Рівнокутні проекції - проекції без спотворень кутів. Досить зручні для вирішення навігаційних завдань.


Циліндричні проекції - картографічні проекції, меридіани яких - рівновіддалені паралельні прямі, а паралелі - перпендикулярні їм прямі.

Конічні проекції (нормальні), картографічні проекції, у яких паралелі зображаються концентричними колами, меридіани - ортогональними їм прямими. У конічних проекціях спотворення не залежать від довготи.


Азимутна проекція - картографічна проекція, в якій паралелі нормальної сітки є концентричні кола, а меридіани - їх радіуси, що розходяться із загального центру паралелей під кутами, рівними різниці довгот.

Циліндрична. Меридіани та паралелі - взаємноперпендикулярних прямі.

Конічна. Паралелі - дуги концентричних кіл, меридіани - азимутальні прямі, що виходять з одного центру.

Азимутна. Паралелі - концентричні кола, меридіани - радіальні прямі з центру кіл.

Поліконічна. Паралелі - дуги ексцентричних кіл, меридіани - криві симетричні щодо прямого центрального меридіана.

Псевдоціліндріческая. Паралелі - паралельні прямі, меридіани - криві, симетричні відносно центрального меридіана.

Псевдоконіческая. Паралелі - дуги концентричних кіл, меридіани - криві, симетричні щодо прямого центрального меридіана.

Перспективні азимутальні проекції.

Перспективні проекції - картографічні проекції, пов'язані з азимутальних. Перспективні проекції можуть бути отримані проектуванням сфери на «картинну» площину, дотичну до сфери в її полюсі, променями з точки "зору», що лежить на перпендикуляре до цієї площини, що проходить через центр сфери.